7. Правото като социален факт.

Социалността на правото е неговото съществено субстанциално свойство. Правото се отнася до субекти, които са страни в определени разменни отношения и са носители на определени интереси. Социалността намира израз и във валидността на правото в създаването на апарат за принуда. Правото носи в себе си социалната структура на обществото. Класовостта е качествено състояние на неговата социалност. Тя се развива по посока на защита на общо социалните интереси , защото правото предлага формално равна мяра за третиране на лица, които имат различни позиции към благата и тяхното разпределение. За да е социално справедливо то трябва да отстъпи от принципа на равната мяра и да даде определени предимства за понасяни социални щети. Това става под формата на особени права и привилегии. Тогава то се доказва като общо благо над частните корпоративни интереси. Понятието за справедливост се определя най – често с неговия антипод.