6. Нормативното битие на правото.

НОРМАТИВНО БИТИЕ
Правото е система от норми, които се извличат чрез тълкуване от разпоредбите на нормативните актове. Нормите са вид директиви /всички актове, които осъществяват въздействие върху човешкото поведение – заповеди/.Нормите регулират постоянно поведение и имат нормативен авторитет. Правните норми са предписания или забрани за определено поведение, имат забраняваща сила. Нормите могат да бъдат изразени чрез условни изречения. При адресата има област на приложение и област на нормиране. В областта на нормиране имаме забраняващи и разрешаващи норми.
Видове норми: 1. общи – адресата се определя чрез общи характеристики; 2. единични – насочени към отделни личности; 3. абстрактни – предписват на адресатите да постъпват по определен начин многократно, ако са дадени обстоятелства.; 4. конкретни – предписват еднократно постъпване по определен начин.
Съществуват онтологични концепции за нормите. Нормите според лингвистичната концепция са езикови изрази. Според втората концепция - идеалистична или платонистка тя ги разглежда като идеални образци, отнасящи се до дължимото поведения. 3-тата концепция – натуралистка – разглежда като социални - отношенията между нормативния авторитет и адресата на нормата. 4-та концепция разглежда нормите като решения; наречена е перформативна концепция. Решението е самото действие. Решенията се изразяват чрез изречения. Перформативната концепция понякога се нарича нелингвистична, защото разглежда нормите като човешки действия. Една норма е валидна, когато е: 1. задължаваща или има обвързваща сила ; 2. ако е част от действащата нормативна система ; 3. фактическо понятие – когато се прилага при решаването на казуса. Вече отменени норми могат да са прилагани в друг период, когато са съществували. 4. аксиологично понятие – нормата действа, когато се приема за позитивно ценна.
Нормите могат да бъдат обосновавани чрез авторитета и чрез тяхната позитивна ценност.
Нормите сами по себе си не са истинни или неистинни, което затруднява изследването на логическите отношения между тях. Самата норма е налице или не е налице в дадени обстоятелства.