61. Конституционни проекти на правителството на Андрей Тошев 1935г.

Ситуацията след 19.05.1934г. налага нуждата от изработване на нова Конституция. Изготвянето на проект се възлага на министър-председателя и министър на правосъдието Ангел Карагьозов. От разглеждания период има няколко проекта - единият е кратък от 58 текста,а другият е съставен в два варианта - с еднокамерен или с двукамерен парламент.

1. Кратък вариант:

*законодателна власт: държавният глава и Народното събрание.
Народното събрание се дели на:
- Камера на представителите (100 депутата,избрани с тайни избори)
- Сенат (50 излъчени по система депутата).
Камерата на представителите и Сената в своята съвкупност образуват Великото народно събрание.

Законодателната власт принадлежи на Сената,а КП има контролна функция и обратно. Всеки проект се одобрява от Царя. Гражданите също могат да внасят законопроекти в парламента. НС заседава на две редовни сесии,както е според ТК.

*изпълнителната власт: държавният глава и МС.
Има 8 министерства,чиито министри се избират от ВНС. Носят наказателна отговорност и се съдят от Сената.

*съдебна власт: "независими съдебни места и лица". Наказателните дела се гледат със съдебни заседатели.

*самоуправление: страната се разделя на 7 области,всяка ръководена от областен директор. Пълна,определена от закона автономия.

*за пръв път в конституционната история се предвижда създаването на 12-членен Върховен конституционен съд.

2. Вариантен проект - на основата на ТК и заемки от почти всички европейски държави. Наличието на преамбюл.
а) еднокамерен парламент
- предвижда се наследяването на монарха да става по "женска низходяща права линия".

*законодателна власт: Законодателно събрание (ЗС) и ВНС. Избирателно право имат всички мъже над 21г.
- ЗС - 120 до 150 депутата,от които 90 са избираеми,а другите се назначават по право. Работи на една редовна сесия.
- ВНС - състои се от всички депутати в ЗС + още 90.

*изпълнителната власт: МС и царя.
Министър-председателят се назначава от царя. Министрите се назначават от царя по предложение на мин-предс. Нов момент е създаването на Висш държавен съд,който съди по същите престъпления,предвидени в чл.155 от ТК.

б) двукамерен парламент

- Обикновено народно събрание - състои се от Горна и Долна камери,които заседават едновременно и по отделно.
- ВНС - двете камери заседават съвместно.

-> Долната камера: депутатите се назначават чрез избори сред избирателните членове на общините.
-> Горната камера: по право и по избор (30 депутата по избор). Сред имащите пост по право е и пълнолетният престолонаследник.
Извод: избирателният корпус е изключително ограничен, състои се от висшия управляващ и интелектуален елит и от едрите индустриалци и земевладелци. В останалата си част проектите са сходни.

Обобщение: Проектите гарантират подходящи условия за монарха да установи авторитарен политически режим. Те не се приемат.