6. Творчески фондове

Правната уредба на творческите фондове се съдържа в Закона за творческите фондове. Този закон урежда въпросите, които възникват във връзка с дейността на ТФ, чиято цел е да съдействат за всестранно развитие на творческата дейност и осъществяването на държавната политика в областта на културата, изкуството и науката в РБългария (арг. от чл. 1 от ЗТФ).

У нас съществуват различни творчески фондове – например творческият фонд към министерството на културата и творческият фонд към Съюза на българските писатели.

Финансовите средства във ТФ се акумулират, посредством следните приходоизточници:

а) отчисления в размер от 2% от брутните авторски, изпълнителски и други възнаграждения за творчески труд, изплащани на членове на творческите съюзи и на чуждестранните автори и изпълнители;
б) вноски от издателствата и други организации с издателска дейност върху продажната цена на всички издадени в страната произведения на литературата, изкуството и науката от български и чуждестранни творци – за оригинални произведения 3%, а за преводни произведения 4%;
в) вноски от издателствата и други организации с издателска дейност в размер от 5% върху продажната цена на всички произведения на литературата, изкуството и науката и от български и чуждестранни автори с погасени или защитени авторски права;
г) вноски от организациите, производители на грамофонни плочи и звукозаписи, в размер от 2% върху продажната цена на всички произведени в страната грамофонни плочи и звукозаписи, предназначени за търговско разпространение;
д) вноски от “Българска кинематография” в размер от 0.6% върху брутните приходи от продажбата на билети за прожекции в киномрежата в цялата страна;
е) вноски от филмопроизводствените студии в размер от 5% върху изплащаните авторски възнаграждения за всички видове сценарии, либрета, сценарии планове и текстове за филми;
ж) вноски от драматичните, оперните, оперетните, куклените и др. театри, от цирковете, от концертните, импресарските и други организации в размер от 4% върху брутните приходи от продажбата на билети за всички организирани от тях публични изпълнения;
з) вноски от заведенията за обществено хранене, в които се изпълнява музикална или друга програма, в размер от 0.2% върху общия стокооборот;
и) вноски от инвеститорите в размер от 0.15% върху стойността на архитектурната част на проектите за всички видове строителство, създадени в проектантските организации;
к) приходи от собствени стопански дейности, издателства, печатни органи, ателиета, галерии, магазини, концерти, спектакли и други мероприятия и прояви на творческите съюзи;
л) приходи от собствени имоти и влогове;
м) дарения и завещания;
н) приходи, предвидени от източници в други нормативни актове.

Средствата от източниците, посочени по-горе от б. ”а” до б. “и” се разпределят по компетентност от Министерския съвет. Това разпределение, трябва да се извършва при отчитане на нуждите (потребностите) на съответните фондове, тяхната дейност, приносът на дейците на литературата, изкуството и науката, които са членове на съответните творчески съюзи, и които допринасят за развитието на различните дейности в областта на културата.

Набраните средства във ТФ се използват за обезпечаването на различни дейности, а именно: за осигуряване на необходимите материални условия за всестранно въздействие върху развитието на творческия процес за създаване на произведения на литературата, изкуството и науката, и които се отличават с високи идейни, художествени и научни качества, и допринасят за усъвършенстване на художественото майсторство; за провеждане на мероприятия, с цел популяризиране на най-добрите произведения на литературата, изкуството и науката; за провеждане на мероприятия за морално и материално стимулиране на творците – конкурси, награди и др.; за подпомагане на творческата дейност на отделните творци на литературата, изкуството и науката. Това стимулиране може да се изразява във формата на стипендии, специализации и др. (вж. чл. 3, ал. 1 от ЗТФ).

Във връзка с изложеното до тук следва да се подчертае, че по силата на правна норма (чл. 2 от ЗТФ) е създаден и функционира творческият фонд към Министерството на културата. Правната му уредба се съдържа в Правилника за творческия фонд при Министерството на културата. Съгласно чл. 1 от Правилника основната цел на фонда е да съдейства за развитието на творческата дейност и осъществяване на политика в областта на изкуството и културата в Република България.

Средствата във фонда се акумулират чрез способите, предвидени за останалите видове творчески фондове. Набраните средства се използват за:

а) мероприятия във връзка с изпълнение на дългосрочните планове и програмите за развитието на изкуството, културата и науката, и прояви от международно и национално значение – например фестивали, конкурси и др.;
б) осигуряване на материални условия за създаване произведения на литературата, изкуството и науката, отличаващи се с високи идейни художествени и научни качества и за усъвършенстване на художественото майсторство;
в) провеждане на мероприятия (симпозиуми и др.) за популяризиране на най-добрите произведения на литературата, изкуството и науката и най-високите постижения в областта на артистичното майсторство;
г) провеждане на мероприятия, самостоятелно или съвместно с един или няколко творчески съюза, за морално и материално стимулиране на творците;
д) отпускане на помощи или кредитиране на творческите фондове при съюзите, свързани с изпълнението на специални мероприятия и т.н.

Всички приходи и разходи на фонда се водят на самостоятелен отчет при Министерството на културата (арг. от чл. 9 от ПТФМК).