5. Договорната правоспособност като атрибут на международната правосубектност

По принцип всички субекти на МП могат да сключват международни договори. суверенните субекти на МП, т.е. държавите винаги могат, тяхната правосубектност се характеризира с качеството суверенност, над тях няма по висша юристдикция освен тяхната воля. Днес всички държави са суверенни и равни помежду си, всички суверенни субекти на МП имат договорна правоспособност, т.е. тя е неотменен атрибут на тяхната правосубектност. Чл.6 ВКПД – има ли категория международни договори, при които всяка страна може да е страна по тях? – многостранен договор, чийто предмет са въпроси в интерес на държавите като цяло – не е постигнато съгласие за такива универсални договори с разрешение за присъединяване на всички държави /ВКПД – няма такава категория договори/
-политическата декларация, в която се заявява, че многостранните договори чийто предмет са в интерес на всички държяви, могат да се включват всички държави – положителен характер.
-договорна правоспособност на други субекти на МП
1/ международни организации – не е суверенен субект на МП, признава се на всяка международна организация, но наличието и обхвата на правоспособността са функции от вътрешното право на огранизацията /чл.6 конвенция от 86г./ - общ принцип – международните организации имат правоспособността да сключват договори за осъществяване на функциите им /функционално обосновена/, такива въпроси са уредени от последващи органи; чл.6 – правоспособността се определя от вътрешните правила на съответната организация /конвенцията от 86г./;
2/ други субекти на МП – не са уредени в конкретни правни актове, но на: 1/квази държавни образувания /Ватикана/ или в 2/държави с процес на образуване може да се каже, че имат договорна правоспособност от характера на техния статут, 3/ федерации – части от държави с автономни правомощия – международни договори по ограничен брой въпроси /ФГР/
-статут на частни физически и юридически лица в МП: субекти ли са в МДП?
1/ физически лица – нито в доктрината, нито в практиката е ясно дали са субекти на МПП и да могат да сключват международни договори
2/ юридически лица – международни многонационални коорпорации – сключват споразумения с други държави, българския закон ги допуска ако подлежат на ратификация от НС, спорен е и въпроса дали такива юридически лица могат да бъдат субекти на МП и да сключват международни догорови.