5. Права на прозиводителите на база данни

Тези права са регламентирани в новата глава единадесета от ЗАПСП, която е в сила от 01.01.2003 г. (ДВ, бр. 77).

Носител на правото е производителят на базата данни. По смисъла на чл. 93б производител на база данни е физическото или юридическото лице, което е поело инициативата и риска за инвестиране в събирането, сверяването или използването на съдържанието на база данни, ако това инвестиране е съществено в количествено или качествено отношение.

Параграф 2, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП дава определение на понятието “база данни”. Това е съвкупност от самостотелни прозведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път; компютърните програми, използвани за създаването или функционирането на бази данни, записите на отделно аудио-визуално, литературно или музикално произведение, както и събирането на звукозаписи с музикални изпълнения върху компактдиск не са бази данни по смисъла на ЗАПСП.

Съдържанието на правото на производителите на бази данни се състои във възможността да могат да забраняват: извличането чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма; повторното използване на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част чрез разгласяване под каквато и да е форма, включително разпространение на копия, отдаване под наем или предоставяне по цифров път. Даването в заем не е извличане или повторно използване. Законът предвижда, че правото на производителя на бази данни да забранява горепосочените действия, може да се отчуждава или да бъде отстъпено на други лица. Освен това производителят на бази данни има право да забрани горецитираните действия и по отношение на несъществена част от съдържанието й, когато тези действия се извършват повторно и систематично по начин, който противоречи на нормалното й използване или може да увреди законните интереси на производителя.

ЗАПСП в чл. 93г предвижда, че първата продажба на територията на Република България на материално копие от база данни от производителя на такива или с негово съгласие води до прекратяване на правото му да контролира по-нататъшните продажби на копие от нея. Освен това, когато базата данни се предава в цифрова форма, включително в комуникационна мрежа, правото на производителя да забранява действията, посочени в чл. 93в, не се прекратява по отношение на материализираните копия от базата данни, направени от получателя със съгласието на носителя на това право.

Правото на производителя да забрани действията визирани в т. 1 и 2 на чл. 93в, ал. 1 възниква независимо от това, дали базата данни или частите от съдържанието й се ползват от закрилата на авторското или сродните на него права. Правото на производителя на бази данни не може да бъде упражнявано по начин, който би могъл да доведе до накърняване или ограничаване на авторските или сродни на тях права върху съдържанието на базата данни.

Права и задължения на законните ползватели. Според чл. 93е от ЗАПСП, когато една база данни е била разгласена по какъвто и да е начин, производителят й не може да възпрепятства извличането или повторното използване на несъществена част от съдържанието й за каквито и да е цели от лице, което е придобило по законен начин достъп до нея. Ако законният ползвател има право да извлича или използва повторно само част от базата данни, горецитираното правило се прилага само по отношение на тази част. Законният ползвател на база данни, която е била разгласена по какъвто и да е начин, не може да извършва действия, които противоречат на нормалното й използване или увреждат законните интереси на производителя й. Освен това, законният ползвател на база данни, която е била разгласена по какъвто и да е било начин, не може да уврежда правата на носителя на авторско право или сродно на него право върху произведенията или другите обекти, съдържащи се в нея.

Наред с всичко, което бе казано до тук за правото на производителя на база данни, ЗАПСП предвижда и едно изключение. Според него законният ползвател на база данни, която е била разгласена по какъвто и да е начин, може без съгласието на производителя й да извлича или да използва повторно съществена част от нейното съдържание в следните случаи: 1) извличане за лично ползване на съдържанието на база данни, която не е в електронна форма; 2) извличане без търговска цел за илюстриране при обучение или при научни изследвания в обем, оправдан от целта, при посочване на източника; 3) извличане или повторно използване за целите на националната сигурност или в административно, или в съдебно производство.

Времетраене. Правата на производителите на база данни продължават 15 години. Срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината, през която е завършено създаването на базата данни. Ако базата данни е била разгласена по какъвто и да е начин преди изтичането на петнадесетте години, срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината на разгласяването. Освен това ал. 3 на чл. 93з предвижда, че всяка нова съществена инвестиция в базата данни, която води до съществено изменение в съдържанието на базата данни, поставя началото на нов самостоятелен срок на закрила по отношение на частта, която е резултат на тази инвестиция.