4. Понятие за международен договор

Двете конвенции за ПД – съдържат дефинии, които не са пълни, елементи – в коментарите на комисията по МП; елементи на понятието: 1/ под международен договор се разбира международно споразумение – постигане на съгласие между два или повече субекта на МПП. 2/ това международно споразумение е сключено между субекти на МП. 3/ международното споразумение да е регулирано от МП, като формата и наименованието са без значение за МП
-предмет на кодифицираното МП – догорови сключени в писмена форма с участието на държави и международни организации
* по аналогия тези норми биха били приложими и върху други субекти на МП – Ватикана, държави в процес на образуване /Косово/
-един международен акт дали е обвързващ – намерението на страните да поражда права и задължения
-ВКПД – чл.2 т.1 б. А от конвенцията от 1969г договор е международно споразумение сключено между държави с писмена форма и регулирано от МП, независимо от конкретното му найменование/само между държави/, ВК от 1986г – между държави и международни организации; ВКПД – само за международни договори – чл.2 т.2; българския закон не съдържа изрична разпоредба за международен договор, но в чл.2 /2/ - предмет.
-чл.3 и на двете ВК съдържа разпоредби за международни споразумения извън тях.