4. Паметници на културата и музеи

Паметниците на културата представляват произведения, които са плод на човешка дейност. Те материализират в себе си в есенциален вид материалната и духовна култура на нацията. Аргумент за такъв извод може да бъде извлечен от разпоредбата на чл. 3 от Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ), според която паметниците на културата и музеите са произведения на човешката дейност, които документират материалната и духовната култура и имат научно, художествено и историческо значение или са свързани с историческите и революционни борби и събития, с живота и дейността на видни обществени, културни и научни дейци като:

- селища, квартали, улици, сгради, съоръжения;
- археологически обекти;
- култови постройки и съоръжения;
- надгробни паметници;
- предмети с научна и художествена стойност;
- архивни документи и паметници, носещи информация за важни исторически събития и процеси и за живота на изтъкнати личности;
- съвременни произведения на изкуството след включването им в музейни фондове.

Решаването на въпроса, кои обекти измежду посочените в изброителния списък на чл. 3 от ЗПКМ да бъдат обявени за паметници на културата е предоставено на Министерството на културата. За тази цел, министерството трябва да бъде сезирано с предложение в този смисъл от Националния институт за паметниците на културата, след като се вземе и мнението на кмета на общината, на територията на която се намира съответния паметник на културата.

Националният институт за паметниците на културата е самостоятелен правен субект на изцяло бюджетна издръжка. Управлението на дейността му се намира в гр. София. Институтът е на пряко подчинение на Министерството на културата. Едни от основните му задачи са:

- разработване на насоки, перспективи и принципи, свързани с издирването, изучаването, опазването и популяризирането на недвижимите паметници на културата;

- регистриране, документиране и обявяване в Държавен вестник на недвижимите паметници на културата;

- упражняване на надзор (контрол) по издирване, опазване и стопанисване (управление) на недвижимите паметници на културата и др. (вж. чл. 11 от Правилника за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата).

Музеите представляват научни и културно-просветни институти, чиято основна дейност се състои в издирване, изучаване, събиране, придобиване, съхраняване, документиране и популяризиране на паметници на културата и природни образци (модели). Основното им нормативно деление е на национални, регионални и местни. Съществува и друго (вторично) деление на музеите, а именно, на държавни, общински, на физически и на юридически лица.

Държавните и общинските музеи са юридически лица, чиято издръжка се осъществява от държавния и общинските бюджети. Тук е необходимо да се отбележи, че съществено перо от финансирането на държавните музеи, представляват таксите, които се събират от тях, с цел извършване и обезпечаване на различни услуги, предоставяни от тях, както и за издаването на документи и дубликати. Например:

1. за заверяване на препис и препис-извлечение на документи от основния и обменния фонд на музея:

а) за първа страница – 2 лв.;
б) за всяка следваща страница – 1 лв.

2. за извършване на справка за наличието на документи и движими паметници на културата в основния, обменния и научноспомогателния фонд на музея:

а) за устна справка – 5 лв.;
б) за писмена справка – 6 лв. за всяка страница и т.н.

Музеите се създават и закриват: националните – с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на културата или на други държавни органи съгласувано с него; общинските музеи и музеите, собственост на други юридически лица – с решение на ръководните им органи след задължително съгласуване с министъра на културата.

Частните музеи се създават, преобразуват и закриват от министъра на културата, по установен от последния ред.

Общото ръководство и контрол по издирването, изучаването и опазването на паметниците на културата и по музейното дело се извършва от Министерството на културата. В този смисъл неговите разпореждания са задължителни за всички учреждения, организации и граждани.

Дейностите по опазването и съхраняването (запазването) на паметниците на културата, които са открити при извършване на строителни работи се обезпечават финансово, чрез кредити, предоставени от Министерството на финансите. Това подпомагане може да бъде реализирано само при наличието на едно условие, а именно, когато се необходими повече средства и тези средства не могат да се вземат от средствата за обекта.

Особено полезна е стимулиращата разпоредба на чл. 29 от ЗПКМ, според която продажбата, замяната, дарението и завещанието на движими вещи и недвижими паметници на културата и други културни ценности в полза на министерства, други ведомства, държавни и обществени организации се извършва без заплащане на държавни такси. Когато се подаряват движими или недвижими паметници на културата и други културни ценности , получени в наследство, наследниците-дарители се освобождават от данък върху наследство за тях, а ако данъкът е платен, той се връща (ал. 1).

Дейностите, свързани с изучаването и опазването на онези паметници на културата, които представляват обект на право на собственост, принадлежащо на отделни граждани се финансират директно от бюджетите на местните органи за самоуправление.

Ведомствата, местните органи за самоуправление, стопанските, обществените организации и учреждения, които стопанисват недвижими паметници на културата, по предложение на Националния институт за паметниците на културата предвиждат в годишните си бюджети и финансови планове средства за тяхното издирване, изучаване, проучване, проектиране, консервация и реставрация.