4. Права на радио- и телевизионните организации

Понятието “радио- и телевизионни организации” няма дефиниция в ЗАПСП, но ето какво определение дава Г.Саракинов: това са всички лица, независимо дали са с публичноправен или частноправен статут, които организират излъчването по безжичен (ефирен) път или предаването по жичен (кабелен) път на радио- или телевизионни програми по начин, даващ възможност да бъдат възприемани от неограничен кръг други лица. Излъчването на сигнала може да се извърши и чрез телекомуникационен спътник, кръжащ в Космоса. Носител на правото е само тази организация, която е осъществила първото излъчване или предаване на програмата. Законът за радио и телевизия прави разлика между радио- и телевизионна програма и радио- и телевизионно предаване, а именно: "Програма" е система от всички елементи, които създава и разпространява операторът, и която е носител на определено съдържание, разпределено в часова схема. "Предаване" е самостоятелната част от програмата, отличаваща се от другите такива по своето авторство, съдържание и/или аудиовизуална реализация.

Съдържанието на правото на радио- и телевизионните организации включва имуществени и неимуществени права. Имуществените права са регламентирани в чл. 90, ал. 1 от ЗАПСП. Там се казва, че радио- и телевизионната организация, която е осъществила първоначалното излъчване или предаване на собствена програма, има изключително право да разрешава срещу заплащане:
1) преизлъчването по безжичен път или препредаването чрез кабел или друго техническо средство на програмата;
2) записването, възпроизвеждането и разпространението на записите от програмата;
3) предлагането по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до програмата или част от нея по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях. Това изключително право се прилага и когато програма, изпратена от радио- или телевизионна организация чрез сигнал до телекомуникационен спътник, се преизлъчва или препредава, записва, възпроизвежда и разпространява от друго лице.

Неимущественото право на радио- и телевизионните организации се състои в това, че при всяко използване на програмата използващата организация е длъжна да съобщава по подходящ начин наименованието на организацията, която е осъществила първото излъчване или предаване на програмата.

Ако радио- и телевизионната организация или упълномощено от нея лице ограничи кръга от лица, приемащи нейната програма, като кодира сигнала, който я съдържа, съгласието се счита за дадено само при условие, че декодиращото средство се осигурява от излъчващата организация или с нейно съгласие. Тази разпоредба беше включена в ЗАПСП при измененията направени през 2000 г. (ДВ, бр. 28).

От 01.01.2003 г. чл. 91 има нова ал. 5, която гласи : когато радио- и телевизионна организация разрешава препредаване на своя програма по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗАПСП (разрешение за препредаване на произведение чрез кабел или друго техническо средство, едновременно с излъчването или предаването му, изцяло и в непроменен вид, от друга организация, се дава само чрез организация за колективно управление на авторски права) и това разрешение включва изрично и права за препредаване на обекти, включени в програмата и закриляни по ЗАПСП, и тези права са били предоставени от техните носители, за тях разпоредбата на чл. 21, ал. 2 не се прилага.

Времетраене. Правата на радио- и телевизионните организации продължават 50 години. Срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината на първото излъчване или предаване на програмата.

Тук също по силата на чл. 93 от ЗАПСП има препращане към норми на авторското право.Тези права са свързани със: съавторството (чл. 8); прекратяване на правото на разпространение (чл. 18а); разрешението за предаване чрез кабел (чл. 21, ал. 1); разрешението за излъчвне чрез телекомуникационен спътник (чл. 22); допустимост на свободното използване (чл. 23); свободното използване без заплащане на възнаграждение (чл. 24, ал. 11 т. 1, 2, 3, 8, 12 и 13); договорите за използване (чл. 36).

За да излъчиш по своята радио- или телевизионна станция една чужда радио- или телевизионна програма, за да я предадеш по своята кабелна мрежа, за да направиш звукозапис или видеозапис на тази програма и след това да възпроизведеш и разпространиш този запис в търговската мрежа, е необходимо да получиш разрешение от радио- и телевизионната организация, която е осъществила първото излъчване или предаване на програмата. Всичко това става с договор срещу заплащане. Тези договори са двустранни, възмездни, консенсуални, неформални и срочни.

Най-често срещаните договори в тази област са договорите между радио- и телевизонните органзации и кабелните оператори. Предмет на тези договори е правото да се предава по кабел програмата на съответната радио- или телевизионна организация.