3. Изпълняемо право. Изпълнителни способи – обща характеристика

Изпълнителното производство цели удовлетворяване на граждански притезателни права – право да се иска от длъжника да извърши определени действия / бездействия.
Изключения:
- чл. 519 (1) Не се допуска изпълнение на парични вземания срещу държавни учреждения. – Целта е да не се засяга държавната собственост. Взискателят може да предяви изпълнителния лист, но за да бъде изплатен трябва да са предвидени пари в бюджета на учреждението. (2) Паричните вземания срещу държавни учреждения се изплащат от предвидения за това кредит по бюджета им. За тази цел изпълнителният лист се предявява на финансовия орган на съответното учреждение. Ако няма кредит, висшестоящото учреждение предприема необходимите мерки, за да се предвиди такъв най-късно в следващия бюджет.Чл. 38 (5) Задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в съответния бюджет за текущата година, задължително се изплащат със следващия бюджет. – изпълнителния лист следва да се представи пред съответния разпоредител с държавни средства.
- Чл. 520. (1) Не се допуска изпълнение върху средствата по банковите сметки на общините и другите бюджетно субсидирани заведения, постъпили като субсидия от републиканския бюджет.
- Задължения на работниците и служителите, произтичащи от трудов договор или служебно правоотношение.
- Възможност публичен взискател да се удовлетвори в производство по ГПК - Чл. 458. Държавата се смята винаги за присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични и други вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението. За тази цел съдебният изпълнител изпраща съобщение до Агенцията за държавни вземания и Националната агенция за приходите за всяко започнато от него изпълнение и за всяко разпределение. Съшата разпоредба се повтаря в чл. 191 (2) ДОПК.
- обезпечените с ипотека или залог кредитори също могат да получат удовлетворение в производството по публично изпълнение - Чл. 194. (1) Кредитор, в чиято полза са учредени залог или ипотека или който е упражнил право на задържане по общия ред върху имущество, срещу което са започнали изпълнителни действия или са наложени обезпечения по този кодекс, се смята за присъединил се в производството пред публичния изпълнител. (2) Публичният изпълнител уведомява обезпечения кредитор за започнатото от него изпълнително производство.(3) Обезпеченият кредитор се удовлетворява преди другите кредитори от имуществото, обезпечаващо вземането му. Припадащата се на обезпечения кредитор сума се запазва по сметката на Агенцията за държавни вземания и му се предава, след като представи изпълнителен лист, или се внася в масата на несъстоятелността, при условие че вземането е прието и списъкът е окончателно одобрен от съда.
Изпълняемото право трябва да е установено по предвидения в закона ред – да е ликвидно по основание и размер. Ако не е определено, става невъзможно доброволното и принудителното изпълнение.
Т.к. Изпълнителното производство е сурогат на липсващото доброволно изпълнение, за разлика от исковия процес, няма общ изпълнителен процес, а различни изпълнителни процеси, наричани още изпълнителни способи, които са в зависимост от съдържанието на изпълняемото право. Принудителното изпълнение на притезанието за даване на вещ е принудителното отнемане на движима вещ – чл. 521. (1) Присъдената движима вещ, която след поискване от съдебния изпълнител не е предадена доброволно от длъжника, се отнема принудително от него и се предава на взискателя. – разлика с материалното право да се получат пари вместо вещи. Притезанието за предоставяне на недвижим имот – въвод във владение. Различни са процесуалните действие при двата способа - Чл. 522. (1) Лицето, на което е присъден имот, се въвежда във владение. Съдебният изпълнител насрочва ден и час за въвода и уведомява страните. Протоколът се изготвя от съдебния изпълнител на самото място. Ако длъжникът не напусне доброволно имота, той се отстранява принудително. (2) Решенията по чл. 349 се изпълняват, след като се изплатят на другите съделители съответните части от стойността на имота. Въвод срещу трето лице Чл. 523. (1) Ако съдебният изпълнител намери присъдения недвижим имот във владение на трето лице и ако се увери, че това лице е придобило владението на имота след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение, той въвежда взискателя във владение на имота. В протокола съдебният изпълнител посочва начина, по който се е уверил, че третото лице е придобило владението след завеждането на делото. (2) Ако третото лице заявява върху присъдения имот права, които изключват правата на взискателя, съдебният изпълнител отлага изпълнението и дава на третото лице тридневен срок да поиска от районния съд спиране на изпълнението.
Когато има ИП за удовлетворяване на вземане за дължимо действие от категорията на заместимите - Чл. 526. (1) Когато длъжникът не изпълни едно действие, което е осъден да извърши и което действие може да бъде извършено от друго лице, взискателят може да иска от съдебния изпълнител да го оправомощи да извърши действието за сметка на длъжника. (2) Взискателят може да поиска от съда длъжникът да бъде осъден да внесе предварително сумата, която е необходима за извършване на действието.
Вземане за дължимо незамесимо действие и за бездействие - Чл. 527. (1) Когато действието не може да се извърши от друго лице, а зависи изключително от волята на длъжника, съдебният изпълнител по искане на взискателя принуждава длъжника да извърши действието, като му налага глоба до 200 лв. Ако и след това длъжникът не извърши действието, съдебният изпълнител му налага последователно нови глоби до същия размер,(2) Правилото по ал. 1 не се прилага за задълженията на работници и служители, които произтичат от трудово или служебно правооотношение.
В ГПК за първи път е уреден специален способ при задължение за предаване на дете - Чл. 528. (1) Когато пристъпва към изпълнение на задължение за предаване на дете, както и на задължението за последващо връщане на детето, съдебният изпълнител кани длъжника да изпълни доброволно в определеното място и време. Поканата за доброволно изпълнение трябва да бъде връчена на длъжника по възможност две седмици, но не по-късно от една седмица преди определеното време за предаване на детето.
(2) В тридневен срок от връчването на поканата длъжникът трябва да съобщи на съдебния изпълнител:
1. готов ли е да предаде детето в определеното място и време;
2. какви пречки за своевременното изпълнение на задължението съществуват;
3. в кое място и време е готов да предаде детето.
(3) За неизпълнение в срок на задължението по ал. 2 съдебният изпълнител налага на длъжника глоба по чл. 527, ал. 3 и при необходимост постановява принудителното му довеждане.
(4) Съдебният изпълнител може да поиска от дирекция "Социално подпомагане" съдействие за отстраняване на пречките за своевременното изпълнение на задължението и за разясняване на длъжника, а при необходимост и на детето, на предимствата на доброволното изпълнение и неблагоприятните последици от неизпълнението на съдебното решение. Съдебният изпълнител може да поиска от дирекция "Социално подпомагане" да предприеме подходящи мерки по чл. 23 от Закона за закрила на детето, а при необходимост - от полицейските органи - вземането на мерки по чл. 56 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
(5) Ако длъжникът не изпълни доброволно, съдебният изпълнител със съдействието на полицейските органи и кмета на общината, района или кметството отнема детето принудително и го предава на взискателя.
Изпълнителния процес съдържа способи, при които съответните имуществени права да се трансформират в пари, в зависимост от имуществените права, върху които е насочено изпълнението:
- върху движима вещ – продажба – чл. 468-482 ГПК;
- върху недвижима вещ – чл. 483-501 ГПК;
- изпълнение върху вещи в СИО – чл. 502-506 ГПК;
- изпълнеие върху вземане на длъжника към трето лице – чл. 507-514 ГПК:
* върху налични ценни книги,
* върху безналични ценни книги,
* върху дял на длъжника от ТД.
Разлика между способа предаване на движима вещ и въвод във владение и изпълнение върху движима вещ и изпълнение върху недвижим имот: първите два способа са за предаване на владението на движима вещ и недвижим имот, а вторите са за удовлетворяване на парични вземания.
Давност – Упражняване на правото на възражение на длъжника за изтекла давност води до погасяване на правото на принудително изпълнение. Но т.к. за да се установи дали има текъл срок, бездействие, прекъсване, спиране на давността, е необходимо да се събират доказателства, упражняването на това право няма да стане автоматично в изпълнителния процес. Длъжникът трябва да предяви иск за установяване, че вземането е погасено по давност. Във връзка със заповедното производство – дали това е възможно в процеса.