3. Национален фонд "Култура"

Важна законодателна стъпка по посока финансовото подпомагане на родната ни култура беше и продължава да бъде, създаването през 1999 г. на Национален фонд “Култура”. Главната цел на фонда е да подпомага развитието на културата. Тази цел се постига чрез набирането, управляването и разходването на средства, предназначени за провеждане на националната политика в областта на културата.

Управлението на дейността на НФК се намира в гр. София. Фондът е юридическо лице на извънбюджетна сметка. Управлението му се осъществява от управителен съвет, контролен (надзорен) съвет и изпълнителен директор.

Управителният съвет се състои от един председател и 10 членове.

Функциите на председателя се изпълняват от министъра на културата. Той назначава останалите 10 членове на съвета за срок не по-дълъг от две години. Членовете на УС се номинират от различни организации с нестопанска цел, които развиват дейности в областта на културата, творчески съсловни организации, академични общности, свързани с културата и др.

В ЗЗРК е предвидена възможност за предсрочно освобождаване на член на УС, в следните случаи:

а) по негово искане;

б) при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца;

в) ако отпадне основанието за назначаването му;

г) след влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

д) при смърт (чл. 26, ал. 5).

Заседанията на УС се председателстват от министъра на културата. Те се провеждат при наличието на квалифициран кворум, т.е. на тях трябва да присъстват две трети (2/3) от състава на съвета. Решенията се вземат с обикновено мнозинство (1/2 плюс един от гласовете). Размерът на трудовите възнаграждения на членовете се определя от министъра на културата със заповед.

Изпълнителният директор осъществява представителни и ръководни функции. Той представлява фонда, осъществява оперативното му ръководство, осигурява изпълнението на решенията на УС, изготвя и внася в УС годишен доклад за дейността на фонда и осигурява публикуването му. С оглед избягване конфликт на интереси изпълнителният директор не може да бъде едновременно и член на УС. Въпреки това, той има право да участва в заседанията на съвета, но без да участва в гласуването за приемане на решения. С други думи, изпълнителният директор не разполага с решаващ, а само със съвещателен глас. Неговото трудово правоотношение с фонда се прекратява от председателя на УС, след прието решение в този смисъл.

Контролният съвет се състои от един председател и двама членове. Председателят се излъчва от Министерството на финансите. Останалите двама членове се номинират по равна квота от Министерството на културата и Министерството на правосъдието.

Основната дейност на КС се състои в осъществяване на контрол (надзор) върху набирането и целесъобразното управление и разходване на средствата от НФК.

Акумулирането на средства във фонда се осъществява по различни начини, а именно:

- чрез отнасяне на 50 % от размера на глобите, налагани по реда на чл. 97 от Закона за авторското право и сродните му права ( в сила от 1 август 1993 г.);

- чрез отнасяне на 10 % от размера на приходите от наеми, получавани от търговските дружества с държавно участие в областта на културата. Отчисленията се правят преди разделянето на дохода от наема между наемодателя и републиканския бюджет;

- чрез отнасяне на 10 % от размера на договорената цена за наема на експонати – движими паметници на културата, които са собственост на държавата и са включени в изложби извън страната;

- чрез дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица и др. (арг. от чл. 31, ал. 1 от ЗЗРК).

Средствата на НФК се съхраняват единствено в Българската народна банка. Те са предназначени за обезпечаване на различни дейности. Например, за научноизследователска дейност в областта на културата; за подпомагане на културни прояви и инициативи с национално и международно значение; за образователни програми и проекти в областта на културата; за творчески стипендии, насочени към подпомагане на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата със срок до 2 години и т.н.

Достъп до средствата от НФК имат всички културни организации, както и отделни културни дейци. Тези от тях, които са получили средства от фонда, са длъжни да ги разходват по предназначение. В противен случай законът ги задължава да възстановят получените средства в пълен размер заедно със законната лихва (арг. от чл. 33, ал. 4 от ЗЗРК).

Освен на национално равнище фонд “Култура” функционира и към съответните общини. Средствата по общинските фондове се набират от:

- средства, предоставени в изпълнение на целеви програми и проекти в областта на културата;

- дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица;

- лихви по сметките на фонда;

- други приходоизточници, определени с решение на общинския съвет.