26. Защита на трети лица при въвод във владение

Ако взискателят намери в недвижимия имот, когато изпълнява притезание за предаване на недвижим имот, лице, което владее имота преди предявяването на иска и вписване на исковата молба, не може да извърши въвов във владение. Третото лице трябва да се брани със жалба, а ако изпусне срока трябва да се защитава с владелчески или ревандикационен иск.
Ако съдебния изпълнител намери в имота трето лице, което владее след предявяване на иска, може да извърши въвод във владение. В протокола трябва да опише как се е убедил за факта от кога владее имота третото лице.
Чл. 226. (1) Ако в течение на производството спорното право бъде прехвърлено върху другиго, делото следва своя ход между първоначалните страни.
(2) Приобретателят може да встъпи или да бъде привлечен в делото като трето лице. Той може да замести своя праводател само при условията на чл. 222.
(3) Постановеното решение във всички случаи съставлява пресъдено нещо и спрямо приобретателя, с изключение на действията на вписването, когато се отнася за недвижим имот (чл. 114 от Закона за собствеността), и за придобиване на собственост чрез добросъвестно владение (чл. 78 от Закона за собствеността), когато се отнася за движими вещи.
Не само СПН, но и изпълнителната сила има действие спрямо третото лице. То може да предявява свои права, които изключват правата на взискателя, ако те съществуват отпреди вписването на исковата молба или ако е придобил от трето лице.
Оспорването не спира изпълнението, но съдебния изпълнител трябва да отложи въвода като даде тридневен срок на третото лице да поиска от РС спиране на изпълнението. Дава се едномесечен преклузивен срок, в който третото лице да предяви своите права по исков ред – установителен иск срещу взискателя и длъжника – необходимо другарство. Това е типичен исков процес, съпътстващ изпълнителния, но не е част от него, води се по правилата на исковия процес. Изпълнителния процес се съпътства от тези искове, но той не ги акумулира. Чрез тези искове се осъществява защита на правата на субекти, които твърдят или оспорват субективни права и чрез тях се цели материалноправна законосъобразност на изпълнителния процес.
Връзката между двата процеса е в друго отношение – за да не се бави ненужно изпълнителния процес, при голяма част от исковете не се спира изпълнението. Изключение – иск на конкуриращ взискател и на трето лице при въвод във владение се спира, даже преди да се предяви иска изпълнението трябва да се спре. Когато ищецът успее да докаже вероятната основателност на своя иск и/или представи надлежно обезпечение – може да се постанови спиране на изпълнението по реда на обезпечителния процес.