25. Защита на трети лица при изпълнение на парични притезания върху чужда вещ

Защитата на трети лица при изпълнение на парични притезания върху чужда вещ се осъществява чрез иск по Чл. 440. (1) Всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, може да предяви иск, за да установи, че имуществото, върху което е насочено изпълнението за парично вземане, не принадлежи на длъжника. (2) Искът се предявява срещу взискателя и длъжника. – задължително необходимо другарство, за да се установи, че вещта не е на длъжника. (3) Взискателят отговаря при условията на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за вредите, причинени на трети лица чрез насочване на изпълнението върху имуществото, което им принадлежи. (стар чл. 336) Проф. Ж. Сталев смята, че това е отрицателен установителен иск - правата, които третото лице твърди, само го легитимират, но не са предмет, според В. Попова те са и предмет на делото. Иск, който се предявява по време на висящ исков процес не спира изпълнението, но по реда на обезпечителния процес в рамките на исковия може да се постанови спиране на изпълнението.
Тези искови процеси не са част от изпълнителния процес. Те са типични искове, съпътстват изпълнителния и целят материалноправната законосъобразност на изпълнителния процес. Провеждат се по правилата на исковия процес.