24. Защита на конкуриращ взискател

По реда на исковия процес може да се защити конкуриращ взискател. Когато има изпълнение на парични вземания и в това изпълнително производство са се присъединили кредитори с цел всеки от тях да се удовлетвори от кое да е имуществено право на длъжника, и когато сумата не е достатъчна, се разпределя по правилата на чл. 136 ЗЗД. Искът за защита на конкуриращ взискател е по Чл. 464. (1) Когато един от взискателите оспорва съществуването на вземането на друг кредитор, той трябва да предяви иск срещу него и длъжника. – задължителна процесуална легитимация. Предявяването на иска спира предаването на сумата, определена за кредитора с оспореното вземане. Ако искът не бъде предявен в едномесечен срок от разпределението, сумата се предава на взискателя. – срокът е преклузивен, тече от предявяване на разпределението. (2) Искът може да бъде основан и на факти, които предхождат приключването на съдебното дирене в производството, по което е издадено изпълнителното основание. Искът е типичен отрицателен установителен. Лигитимацията на оспорващия взискател е типична, защото този кредитор оспорва чуждо вземане, чрез този отрицателен установителен иск брани своята правна възможност да се удовлетвори от съответното имуществено право на лъжника в този изпълнителен процес, без да се конкурира. Често този иск се нарича иск на действителния срещу привидния кредитор, но това не е така, това е иск на конкуриращия взискател, не е задължително да се твърди привидна сделка. Ищецът не е обвързан от влязлото в сила решение между кредитора и длъжника. Може да го предяви въз основа на факти, съществували по време на процеса, без да доказва дали са били известни. Това се отнася и за защита по исков ред.
Друга защита на конкуриращ взискател е обжалване на разпределението чрез жалба в тридневен преклузивен срок от предявяване на разпределението. Жалбата е до ОС, спира изпълнението – основна разлика от останалите жалби. Съдебния изпълнител може да извърши плащането след влизане в сила на разпределението. Чрез жалбата не може да се оспорва самата ипотека или вземането и т.н. Това може да стане по реда на исковия проце. Характерно за исковете по чл. 464 е, че спират изпълнението.