22. Защита чрез обжалване действията на съдебния изпълнител

В новият ГПК законодателят монава към нов подход – определя кои действие/бездействия се обжалват.
Взискателят обжалва:
1. Отказ на съдебният изпълниетл да извърши исканото действие. Стои въпроса по отношение на парични вземания, когато длъжника иска изпълнението да е върху друго право.
2. Постановление на съдебия изпълнител за спиране или прекратяване на производството.
Длъжникът може да обжалва постановлението за глоба. Може да обжалва насочването на производството към имущество, което счита за несеквестируемо. Длъжникът може да обжалва отнемане на движима вещ и отстраняване от НИ, понеже не е бил уведомен за изпълнението. Длъжникъ трябва да бъде призован. За взискателят не е казано, че може да обжалва ако не е бил призован.
При изпълнение за удовлетворяване на парични вземания, взискателят не може да обжалва отделни процесуални действия. Обжалва се само постановлението за разпределение. Не се обжалва обявлението ако не съдържа всички елементи, не може да се обжалва и обявяването на купувач. При недвижим имот се обявява купувач, след това се дава срок и тогава е обявлението.
Обжалва се само постановлението – крайният акт. Активна легитимация:
1. наддавач – условието е внасяне на задатъка. Целта е наддавачът да участва в състезателна процедура.
2. взискателят, който е участвал като наддавач. Той не е нужно да внася задатък.
3. длъжникът, когато наддаването не е надлежно или имуществото не е възложено на най-високата цена. Тази хипотеза е характерна и за наддавача и взискателя.
Всяко нарушение на процедурата е основание за обжалване.
При отмяна на постановлението – нова продан. Според В.Попова това е погрешно, защото нова продан има когато продажбата не е извършена както трябва.
За третото лице – обжалва при предаване на движима вещ, когато вещта е в третото лице, не е в длъжника, както и при предаване на НИ третото лице владее имота при налагане на запор/възбрана. Когато обаче се установи, че вещите са собственост на длъжника, жалбата на третото лице няма да се уважи. Въвод във владение също може да се обжалва от трето лице.
Жалбата се подава до ОС, чрез съдебният изпълнител. Срокът е преклузивен, който тече от извършване на действието, ако знае.
Съдебният изпълнител не мотивира действията си. Има становище по жалбата. Съобщение на противната страна – 3 дни за възражение, изтече ли – съдебният изпълнител изпраща в ОС жалбата, възражението, ако има, и копие от делото. По правило обжалването не спира изпълненито. Когато жалбата е от страните, се разглежда в закрито заседание, а когато е подадена от трето лице – в открито заседание. Решението на ОС не е обжалваемо – окончателно е.
Когато се обжалва разпределението – жалбата се разглежда в открито заседание. Спира се разпределението. Решението на ОС се обжалва пред АС.
При изпълнение за предаване на движима вещ, когато вещта не е у длъжника, съдебният изпълнител определя равностойността й с постановление. Постановлението се обжалва пред ОС, разглежда се в открито заседание. Решението на ОС се обжалва пред АС.