20. Изпълнение на притезание за предаване на недвижими вещи

Способ за изпълнение на притезание за предаване на НИ е въвод във владение. Този способ за изпълнение е за изпълнение за удовлетворяване на вреди свързани с предаване на владение върху НИ. Има вещноправно или облигационноправно притезание. Трябва да има изпълнителен лист. При заповедното производство не е приложимо – няма притезание за предаване на НИ.
Има владелчески притезания. Има фактическо състояние, което се защитава, а материално правно притезание. Това е изпълнителен способ за удовлетворяване на непарично притезание свързано с владение и предаване на НИ. Не стои въпроса за несеквестируемост. Различно е от изпълнение върху недвижим имот.
Поначало съдебният изпънител може да прави въвод срещу длъжника, когато длъжникът е в имота. Включва се самият длъжник, семейството му и други близки. Изпраща се покана за доброволно изпълнение. Определя се ден и час. Чл. 522. (1) Лицето, на което е присъден имот, се въвежда във владение. Съдебният изпълнител насрочва ден и час за въвода и уведомява страните. Протоколът се изготвя от съдебния изпълнител на самото място. Ако длъжникът не напусне доброволно имота, той се отстранява принудително.
(2) Решенията по чл. 349 се изпълняват, след като се изплатят на другите съделители съответните части от стойността на имота.
Ако длъжникът не е в имота, въводът се изпършва съобразно чл. 431 ГПК. (1) Съдебният изпълнител, ако това е необходимо за изпълнението, може да нареди да се отворят сгради на длъжника и да претърсва неговите вещи, жилище и други помещения.
(2) Съдебният изпълнител може да иска съдействие от полицейските органи или от кмета на общината, района или кметството, които са длъжни да му окажат съдействие.
ЧСИ изпълнява с охрана, а държавният – полицията, няма специален орган.
Взискателят трябва да присъства, за да му се предаде владението. Има две становища за случаят, в който взискателят не се яви за предаване на владеението: 1) дава му се ключа, или 2) не му се предава ключа.
Самият въвод: фактически се изкарват длъжника, семейството му, движимите вещи на длъжника, махат се табели, надписи на длъжника. Не стои въпроса за секвестируемостта. Длъжникът няма право да владее имота и следва да се изкара. Когато е ипотекиран имота ислед това е продаден, новият купувач се въвежда, без да е необходимо издаване на ИЛ.
Съдебният изпълнител изготвя протокол за въвода на самото място – на ръка, компютър и т.н.
Ако в имота има трето лице: Чл. 523. (1) Ако съдебният изпълнител намери присъдения недвижим имот във владение на трето лице и ако се увери, че това лице е придобило владението на имота след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение, той въвежда взискателя във владение на имота. В протокола съдебният изпълнител посочва начина, по който се е уверил, че третото лице е придобило владението след завеждането на делото.
Ако третото лице владее имота преди завеждане на делото, съответно постановяване на решението – съдебният изпълнител не може да извърши въвода. Ако стори това третото лице може да обжалва въвода на основание чл. 435 (5) Въвод във владение на недвижим имот може да се обжалва само от трето лице, което е било във владение на имота преди предявяване на иска, решението по който се изпълнява. Ако пропусне срока за обжалване, третото лице може да предяви владелчески иск. - Взискателят не е насочил правилно иска си. Това трето лице, което владее имота не е обвързано от СПН.
В случая на чл. 523 (1) се прави въвода, защото Чл. 226. (1) Ако в течение на производството спорното право бъде прехвърлено върху другиго, делото следва своя ход между първоначалните страни.
(2) Приобретателят може да встъпи или да бъде привлечен в делото като трето лице. Той може да замести своя праводател само при условията на чл. 222.
(3) Постановеното решение във всички случаи съставлява пресъдено нещо и спрямо приобретателя, с изключение на действията на вписването, когато се отнася за недвижим имот (чл. 114 от Закона за собствеността), и за придобиване на собственост чрез добросъвестно владение (чл. 78 от Закона за собствеността), когато се отнася за движими вещи. – приобретателят е обвързан от СПН, съответно го обвързва и изпълнителната сила.
Чл. 523 (2) Ако третото лице заявява върху присъдения имот права, които изключват правата на взискателя, съдебният изпълнител отлага изпълнението и дава на третото лице тридневен срок да поиска от районния съд спиране на изпълнението.
Чл. 524. С молбата за спирането третото лице трябва да представи писмени доказателства за претендираното от него право върху имота. Молбата се разглежда в открито заседание с призоваване на взискателя, длъжника и третото лице. Ако съдът я прецени за основателна, той спира изпълнението и дава на третото лице едноседмичен срок да предяви иск в надлежния съд. Ако в дадения срок третото лице не предяви иск, по искане на взискателя спирането се отменя.
Когато съдебният изпълнител намери в имота трето лице, той трябва да отбележи в протокола как се е уверил за момента, от който третото лице владее.