18. Договори между международните организации

Виенска конвенция от 1986г не е влязла в сила, съдържа норми идентични с ВКПД от 69г. Догоровната правоспособност на международните организации се осеществява от нейно име от надлежно упълномощено лице. Следва да се представят пълномощи при сключване на международния договор, ако правилата на организацията и практиката на международната организация е такава се допуска определено лице да сключи международния договор без пълномощно. ВК от 86 – норми и структури като ВКПД в извесни промени с оглед спецификацията на международните организации
Акт на официално утвърждаване е равно на конфирмация от международните организации. Има разпоредби и за международни договори, само между международни организации чл.10, чл.16 и т.н.
Чл.73 ВК от 86г – изключение от общото правило: последващ закон отменя предшестващия прилага се конвенцията от 69г в този случай.