17. Вероятност и достоверност на съдебните решения.

Проблемът за достоверността на свидетелските показания. В някой страни има опити да се въведат традиции. В Англия например близостта на свидетеля до източника на информация. Има вътрешна несъгласуваност и противоречие между свидетелските показания получени от други източници. Търси се информацията, която може да бъде разделена на съставни части. Относно достоверността на експериментните заключения е най-важен момент е чл.154 НПК. То подлежи на оценка на общо основание с оглед на неговата фактическа и логическа връзка. Констатирането на противоречие трябва да доведе повторни колективни или заключителни експертизи. Те могат да бъдат частични.
Доказване на истинност в съдебно заседание – начини:
1.непосредствено откриване на предполагаемия в хипотезата предмет, но така се доказват само частни версии, които засягат само определени фактически обстоятелства. При логиката за коректното прилагане на логическото доказателство се изисква конкуриращите се версии да изчерпват всички възможни версии и доказателството да бъде приложено.
2. можем да открием такива следствия на дадена хипотеза , които са неповторими и индивидуални особености и насочват към едно обяснение. Тогава доказването на хипотезата е сигурно.
Логически стандарти за коректност в съда; при наказателните дела решението се опира на доказателства извън всяко рационално решение - напр. чл. 303, ал. 2 НПК.Това означава да бъдат изключени всички останали рационално допустими обяснения, освен един. Достоверно се изключва възможността за всяко друго решение като вероятно се допуска другото решение. Законът изисква решенията да се вземат от вътрешно убеждение. То трябва да е логически извод от анализа на всички обстоятелства по делото, на цялата им съвкупност. Те трябва да бъдат обективно, всестранно изследвани. Най важния критерий за достоверност е практическата сигурност. Вероятността има много свойства. Вероятно p се получава при умножаване на p и s
P (sgt) = p(s). Вероятността не може да изведе решение от математическа точка.
Превъзходството по вероятност на една страна може да се приеме. Непълнотата на доказателството е отмяна на решението. Съдът взема решение по свое убеждение, на основата на доказаните факти. В съдебното изследване може да се постигне пълнотата на доказателствата. Тяхната пълнота може да се определи точно в рамките на този казус.