17. Внасяне на изменения в международния договор

чл.39 ВКПД – общо правило при двустранния договор едната страна предлага другата се съгласява, при многостранния – чл.40. Договарящи държави - дои тези, които още на са страни по договора.
Чл.39 ВКПД- част от част 4 “поправки и изменения в договора” съдържа: найменование, преамбюл, уводна част – част 1 – разпоредби относно обсега на конвенцията, приложното им поле във времето – тя няма обратна сила, част 2 – сключване и влизане в сила на договорите, част 3 – съблюдаване, прилагане и тълкуване на договора чл.26-27, част 4, 5, 6-други разпоредби, част 7, 8-допълнителни разпоредби
Договора може да бъде изменен по споразумение между страните всички договарящи държави имат участие във вземането на решение. Специално отправена покана до тях от страните по договора, специална покана на комитета на министрите.