16. Изпълнение върху ценни книги

Правна уредба – глава 45 ГПК. ЦК материализира субективно право и е неотделимо съществуването на това право. Правото се прехвърля с прехвърлянето на ЦК. ЦК според носителя им се делят на: 1) налични и 2) безналични.
Изпълнението върху ЦК не е типично изпълнение върху вземане. Някои ЦК не материализират вземане – например акциите. Има конвертируеми облигации, където има право да се трансформират облигациите в акции.
Изпълнението върху налични ЦК е уредено в Чл. 515. (1) Налагането на запор върху налични ценни книжа става чрез опис и изземването им от съдебния изпълнител, който ги влага в банка.
(2) При налагането на запор върху налични поименни акции или облигации съдебният изпълнител уведомява дружеството за това. Запорът има действие за дружеството от получаване на запорното съобщение. Запорът обхваща всички имуществени права по ценната книга.
Тези ЦК имат характер на движими вещи.
Има специално правило за запор върху налични поизменни акции/облигации. Съдебният изпълнител уведомява дружеството емитент, а не длъжник за запора. Само тук запорът обхваща всички имуществени права върху ЦК.
Запорират се имуществените права, а тези с неимуществена насоченост не се запорират – например акционера да участва в общото събрание.
Способи за изпълнение. Чл. 515 (3) След налагането на запора взискателят може да поиска:
1. възлагане на вземането по ценната книга за събиране или вместо плащане;- когато ЦК материализира вземане (акцията не може да е за събиране).
2. извършване на публична продан - за всички налични ЦК.
(4) Наличните ценни книжа се продават от съдебния изпълнител съобразно правилата за публична продан на имот по този кодекс поотделно и в пакети. Съдебният изпълнител прехвърля всяка ценна книга по надлежния за нея начин и я предава на купувача след влизането в сила на постановлението за възлагане. Когато ценната книга се прехвърля с джиро, редът на джирата не се прекъсва.
Съдебният изпълнител издава възлагателно постановление. Прехвърляне чрез джиро означава, че може да има публична продан и на ЦК, които материализират вземания. Тези, който се прехвърлят чрез предаване се предават от съдебния изпълнител. За да се издаде постановление за възлагане, трябва да се плати в 7 дневен срок, а не незабавно.
Изпълнение върхгу безналични ЦК. Разликата между наличните и безналичните е в техния носител. Тези ЦК и правата съществуват чрез регистриране в регистъра на централния депозитар. Запорит се налага чрез запорно съобщение до централния депозитар, а не чрез опис. Запорът се смята наложен не от вписването в централния депозитар, а от получаване на запорното съобщение от него. Централния депозитар е ЮЛ.
Централния депозитар уведомява незабавно регулирания пазар. – чл. 516 (5) От получаване на запорното съобщение безналичните ценни книжа преминават в разпореждане на съдебния изпълнител.
(6) След налагането на запора взискателят може да поиска:
1. възлагане на вземането по ценната книга за събиране или вместо плащане;
2. извършване на публична продан.
(7) Безналичните ценни книжа се продават чрез банка по установения за тях начин. Съдебният изпълнител действа от свое име за сметка на длъжника.
Продажбата е чрез банка, но тя не е орган на ПИ. Има известна несъгласуваност между ал. 6 и ал. 7 на чл. 516 ГПК.