14. Правоприемство по отношение на международния договор

чл.73 ВКПД изключва правоприемството от обхвата си. Отделна конвенция – 1978г
правоприемство – аналогия с наследяването; преминаване на права и задължения от един субект на МП към друг по различни причини – изчезване, транформация и т.нООН е правоприемник на МД по отношение на имуществото. Обект – права и задължения по МД, територия, архиви, собственост и други.
99г – проект въз основа на чл.15 ВДПЧ
конвенция за павоприемство на държавите ... – влиза в сла 96г. дефиниция на правоприемство на държавите – чл.2 т.1 б.Б за международните отношения на тази територия вече носи отговорност друг субект на МП. 1983г – друга конвенция – архивите и държавния дълг. 1978г – 50 членна конвенция, анекс. Част 1 – разпоредби от общ характер, част 2 – правоприемство при преминаване на територия от една държава към друга – договорите на държавата предшественик загубват сила и спрямо териториите и започват да се прилагат договорите на държавата правоприемник, чл.15 изключение. Част 3 за нови и независими държави, процес на деколонизация – тези държави нямат задължение да запазят договорите нито да станат страни по договори, които са действали на тяхната територия. При многостранния договор новоосвободилата се колонизация може едностранно да определи своя статут освен ако е несъвместим с предмета и целите на договора. По отношение на резервите направени от държавата предшественик, действа презумцията за тяхното запазване, ако колонизираната държава се присъедини към международен договор, освен ако изрично е уговорено друго. При двустранните договори – чл.24.
Сливане и разделяне – при възникване на нова държава при сливане на държави договорите се прилагат и за нововъзникналата държава, но само за тази територия за която са били предназначени, освен ако се постигне договореност за допускане на цялата териточия. При отделяне на части от държавата договорите на държавата предшественик продължават да действат и за държавите правоприемници, ако държавата предшественик продължи да функционира договора се прилага за тази част, която е останала от едно изключение - възможно е страната по договора да се споразумее за нещо различно, тези принципи не се прилагат ако са несъвместими с придмета и целите на договора.