14. Изпълнение върху вещи, съпружеска имуществена общност

При ПИ може да се прекрати СИО. Изпълнеие върху вещи СИО може да се насочи, когато се изпълнява принудително лично задължение на единия съпруг. Не е нужно кредиторът на съпруга длъжник да се опитва да се удовлетворява от личното му имущество. Съпругът недлъжник може да предложи ПИ да е върху лично имущество на съпруга длъжник. Чл. 502. (1) Изпълнение на вземане срещу един от съпрузите може да бъде насочено върху вещ, която е съпружеска общност. Съпругът недлъжник може да посочи имущество на съпруга длъжник, върху което да се насочи изпълнението. Ако посоченото имущество е налице и вземането може да се удовлетвори от него, след извършването на описа изпълнението по отношение на вещта съпружеска общност се спира и може да продължи, ако след осребряване на посоченото имущество вземането или част от него остане неудовлетворена. Преценява се дали имуществото, посочено от съпруга недлъжник е достатъчно за удовлетворяване. Вещта СИО се описва, след описа изпълнителното производство върху нея се спира, а не се прекратява. Ако взискателят не се удовлетвори от личното имущество, ПИ върху вещта СИО се възобновява. Съпругът не може да се позовава на предходното дело.
Чл. 503. (1) Когато установи, че вещта, върху която се насочва изпълнение, е съпружеска общност, съдебният изпълнител уведомява съпруга недлъжник.
(2) Съпругът недлъжник може да обжалва изпълнителните действия поради неспазване на чл. 502.
(3) Съпругът недлъжник може да оспори вземането на същите основания и по същия ред, както съпругът длъжник, както и да обжалва изпълнителните действия на същите основания като него.
Други права на съпруга недлъжник – той може да осуети публичната продан: Чл. 505. (1) Съпругът недлъжник може да осуети проданта, ако до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за публичната продан на имот - до изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения, внесе по сметка на съдебния изпълнител равностойността на дела на съпруга длъжник от общата вещ според определената цена за продажба в магазин, съответно от цената на имота.
(2) Когато съпругът недлъжник участва в наддаването, той се обявява за купувач, ако при съставянето на протокола по чл. 492, ал. 1 заяви, че желае да купи имота по най-високата предложена цена.
Длъжникът не може да участва в продан като наддавач, докато съпругът недлъжник може.
Когато има изпълнение върху НИ СИО се прилагат правилата за съсонствен имот. Когато се продава движима вещ, тя се продава изцяло, но половината от цената се дава на съпруга недлъжник.