13. Резерви по международния договор. Понятие, допустимост, влияние върху действието на международния договор

По отношение на двустранните договори няма резерви. Международния многостранен договор се сключва и при частично съгласие на страните по него; крайния продукт може да не устройва много от страните затова с едностранен акт държавата може да видоизмени или иключи части
-чл.2 б. Б от ВКПД – изявления на държавата при окончателно съгласие за сключване на договора ...
-допустимост на резервите – по отношение на многостранния договор се допускат ако са съвместиме с предмета и целите на договора; може изрично да допуска определени резерви и други да не са допустими – ВКПЧ; чл. 19 ВКПД
-резервите трябва да бъдат приети от другите държави, не е необходимо изрично действие, нужно е да не формират възражения, МП предвижда 12месечен срок за възражения по отношения на резервата – чл. 20 т.5 ВКПД, необходимо е резервата да бъде приета, трябва поне една държава да приеме резервата, за да може резервата да влезе в сила за държавата .
в кой момент е допустима резерва:
1/ при подписване – има често информативен ефект, ако договора подлежи на ратификация
2/ при ратификация
Оттегляне на резерва с писменно уведомление и не изисква приемане на оттеглянето на другите държави по договора
-ако всички държави възразят срещу резерва на друга държава, договора няма да влезе в сила за тази държава
-правни последици – резервата не препядства влизане в сила на договора за държава, разпоредбите се прилагат по отношение на резервата спрямо държавата искаща резервата
-вътрешно право – чл.7 /2/ ЗМДРБ, чл.19 /3/ ЗМДРБ – възражения срещу резерви – заявяват се срещу министъра на външните работи, както и оттегляне на резерви.
Чл.66 /2/ ВКПД