12. Всеобща декларация за правата на човека - правно и политическо значение

ВДПЧ е приета и провъзгласена с резолюция 217А(III) на ОС на ООН от 10.декември 1948г. Тя е първият всеобщ международноправен акт в областта на правата на човека, който е приет и провъзгласен от 1 универсална МО.
I. Правни последици и политическо значение- ВДПЧ не е договор. Тя е приета от ОС на ООН като резолюция без правна сила. Целта й е (съгласно преамбюла) да осигури “обща мярка” за правата на човека и основните свободи и да служи като стандарт, към чието постигане не трябва да се стремят всички народи и държави.
С времето обаче Декларацията променя характера си. Необходимостта от официални стандарти, определящи задълженията на държавите- членки на ООН в областта на правата на човека става очевидно. Процесът, който довежда до трансформирането на ВДПЧ от необвързваща препоръка до акт с нормативен характер отнема няколко десетилетия.
В случаите на защита на правата на човека и осъждането на нарушения спрямо тях, отделните държави, ООН и др. МО се позовават на Декларацията като приложим стандарт. По този начин самата декларация става символ на това, което международната общност разбира под “права на човека”.
Правната значимост на този процес се обяснява по няколко начина:
• Някои международници и правителства смятат, че позоваването на ВДПЧ от страна на органи на ООН при прилагането на разпоредбите на Устава налага заключението, че Декларацията трябва да бъде приемана като официално тълкуване на тези разпоредби (Устава)
• Един друг възглед намира все повече поддръжници. Според него повтарящото се позоваване на Всеобщата декларация от страна на правителства и междуправителствени организации дава основание тя да бъде третирана като източник на обичайното МП. Тази теория води до заключението, че разпоредбите на Декларацията, или поне част от тях, вече са станали обичайно.
Всеобщата Декларация допълва Устава на ООН като част от конституционната структура на световната общност. Тя, като най- авторитетно посочване правата на човека, вече е станала съставна част на обичайното МП.
ВДПЧ обвързва всички държави, а не само членките на ООН.