12. Действие на международния договор

Действие във времето – договорите нямат обратна сила освен ако страните не са се договории друго – чл.28 ВКПД
-действие в пространството – договорите са задължителни по цялата територия на държавата ако не е уговорено друго – чл.29 ВКПД, не се отнася за международни организации
- действие по отношение на субектите на МП – обвързва само страните по договора, по отношение на трети страни това е споразумение между други, поражда права и задължения за страните, има и изключения – чл.34 ВКПД – писмено съгласие на третата държава /това е за задължения, а за права чл.36 ВКПД/
Принцип на Естопел – веднъж поети задълженията не могат да бъдат отменени със съгласието само на засегнатите държави
-действие по отношение на физическите лица и други лица – по споразумение на страните, дали е непосредствен източник на права и задължения или трябва да се транфсормира според вътрешното право на страната, общо правило – могат да създадат права и задължения за физическите лица.
-действия спрямо трети страни – чрез изрично писмено съгласие
-действие на последователно сключени договори със сходен предмет – действат общите норми за прилагане на законите – последващия отменя предшестващия, в МП МД е източник на международни правни норми – затова е принципа на сигурността и стабилността, затова МП допуска неизричното прекратяване на действието на международния договор – чл.59 ВКПД – модификация на принципа.
При международния договор – два договора могат да имат различни страни по тях – в този случай действа този договор, който е в сила за двете страни, разглежда се за всеки конкретни две държави.