12. Изпълнение върху движими вещи

Предпоставки за изпълнение върху движими вещи:
1. Взискателят да е поискал. Когато е до ЧСИ той сам може да определи способа, държавният изпълниетл може само да проучва;
2. Да е секвестируема вещта.
3. да е наложен запор и да има опис на вещта. Това са първите стъпки от способа изпълнение върху движими вещи.
Запор – разпореждане на съдебен изпълнител, с което движимата вещ се определя за принудително изпълнение и се забранява на длъжника да се разпорежда с нея. Задачата на запора е да подготви ПИ, обезпечава извършването му като осигурява принадлежност на движимата вещ към имуществото на длъжника. Запорът е преди същинските действия. Налага се в срока за доброволно изпълнение, а и със самата покана за доброволно изпълнение.
Начин за налагане на запор:
1. с поканата за доброволно изпълнение, когато може да се индивидуализира вещта.
2. чрез опис – описът е самостоятелно процесуално действие, но може да играе две роли, а именно: налагане на запор и опис на вещта.
Запорът се налага във висящ ИП. Това не е обезпечаване на иск. При налагане на запор вещта трябва да е във владение на длъжника.
Чл. 435(4) Трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната - От владението се право извод за собствеността и се дава възможност на трето лице да обжалва. Законодателят поставя акцет на материалноправната връзка.
Последици от запора:
1. Процесуални – правомощие на съдебния изпълнител, ако длъжникът не изпълни да продаде вещта. Ако вещта се остави за пазене от длъжника, той запазва собствеността си, но е задължен да се грижи за вещта с грижата на добър стопанин, в противен случай носи и наказателна отговорност.
2. Гражданскоправни последици – длъжникът не може да се разпорежда с тази вещ. Действията на разпореждане са относително недействителни спрямо взискателя. Въпреки разпореждането, за ИП се счита че вещта не е напускала имуществото на длъжника и може да бъде продадена, а третото лице не може. Изключение – придобиване от третото лице, за което е приложим чл. 78 ЗС – възмездно основание, добросъвестност на третото лице – не знае, че длъжникът не е собственик – третото лице става собственик.
Опис – когато взискателят не знае какви движими вещи притежава длъжникът, чрез описа се налага запора. Това може да е и в срока за доброволно изпълнение. В поканата съдебния изпълнител определя този ден.
За описа се съставя протокол, който се подписва от съдебния изпълнител и съдържа:
1.изпълнителния лист
2.име на съдебния изпълнител
3.описание на вещта
4.възражения, ако има от страните или от трети лица
5.цената, по която вещта ще се продаде в магазина. Прави се оценка на вещта
6.място и време на продажбата, ако взискателят е поискал.
Съдебният изпълнител прави опис само ако вещта се намира във владение на длъжника. Може да прави опис на всички вещи на длъжника, освен ако от обстоятелствата е ясно, че са на трети лица (книга от библиотека).Това изискване защитава третите лица, но дава възможност за бавене от страна на длъжника. Особено е при МПС и запора му. Целта е да се опише вещта и да се осигури физическото и запазване към имуществото на длъжника, ако съдебният изпълнител прецени, че е подходящо, може да я остави за пазене при взискателя или пазач (не е нужно да има съгласие на взискателя и длъжника).
Цената – прави се оценка. Чл. 468. (1) Съдебният изпълнител определя цената, по която вещта да се продаде в магазин. Началната цена, от която да започне наддаването при явния търг с устно наддаване или публичната продан, е 50 на сто от продажната цена в магазин.(2) При необходимост за определяне състоянието на вещта може да бъде назначено вещо лице. То може да даде заключението си и устно, което се отразява в протокола. ВЛ не е задължително. Оценката не подлежи на обжалване. Оценката е меродавна за продажбата в магазина. За продажба в магазин е необходимо съгласие на търговеца. Чл. 474. (1) Проданта на движима вещ се извършва чрез магазин или борса, чрез явен търг с устно наддаване или по реда на публичната продан на имот. (2) Длъжникът може да се съгласи вещта да бъде продадена по определената от съдебния изпълнител цена в магазин на частния съдебен изпълнител или посочен от него магазин, като представи писменото съгласие за приемане на вещта за продажба в магазина. (5) Вещи с оценка над 5000 лв., моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства се продават от съдебния изпълнител по реда на публичната продан на имот по този кодекс. Проданта се обявява по реда на чл. 477, ал. 3. Съдебният изпълнител предава владението на вещта, след като бъде платена цената. В това производство се прилагат правилата на чл. 482 и 521.
При въздухоплаватените средства – процедурата е както публична продан за НИ.
Така е и при необраните плодове. Чл. 476. Необрани насаждения и плодове се продават от съдебния изпълнител по реда на публичната продан на имот по този кодекс. Проданта трябва да завърши не по-рано от една седмица преди обичайното време за събирането им. Чрез магазина на ЧСИ, той не е търговец, но е възможно ЧСИ да има магазин.
Задължително е при продажбата в магазин, не е нужно съгласие на взискателя, а на длъжника.
Възможно е вещ с оценка до 5000 лв. да се продаде чрез борса. Иска се съгласие от борсата и разрешение от длъжника и взискателя. (учебника на Ж. Сталев). Търговец, който има магазин има право на 15 % комисионна. Трябва да продаде на определена цена, ако я продаде на по-ниска цена, плаща разликата. Вещта се предава в магазина от длъжника, ако е изразил съгласие. Той представя разписка от съдебния изпълнител. Може да се продават вещи, които не могат да се пренесат до магазина. Чл. 477. (1) Вещта се пренася в магазина от длъжника. (2) За предаването на вещта в магазина длъжникът представя на съдебния изпълнител разписка.(3) Съдебният изпълнител оповестява проданта на вещта чрез обявления, които се поставят на съответните места в районния съд, в неговата канцелария и в местната община или кметство. Протоколът за поставяне на обявленията се регистрира в районния съд.Чл. 478. Когато пренасянето на вещта до магазин е свързано с неудобство за нейната продажба, съдебният изпълнител поставя в магазина на видно място обявление и осигурява възможност на желаещите да преглеждат вещта на мястото, където тя се намира. Проданта се обявява по реда на чл. 477, ал. 3. Обявлението се регистрира в РС. Обявлението е в място в съда, общината и др.
Когато вещта е оценена до 5000 лв. и в три месечен срок от предаване в магазина не се продаде, може да се проведен чвен търг с устро наддаване от съдебния изпълнител. Чл. 481. (1) Съдебният изпълнител извършва проданта чрез търг в определеното време пред сградата, в която се пазят описаните вещи, или на друго място, определено по взаимно съгласие на страните. При липса на съгласие проданта се извършва на място, определено от съдебния изпълнител, като се насрочва не по-рано от една и не по-късно от три седмици от извършения опис.
(2) Проданта не се насрочва и описаните вещи се освобождават, ако взискателят в едноседмичен срок от описа не внесе разноските за извършването й.
(3) В деня на проданта съдебният изпълнител съставя протокол, в който посочва деня и начина на разгласяването и уведомяването на страните. (4) Търгът започва в определеното време и завършва след предлагането на последната описана вещ.
(5) За участие в търга не се внася задатък. – както е при публичната продан на НИ.
(6) Ако до един час след определеното време на проданта се явят наддавачи, съдебният изпълнител предлага вещите за продан последователно в избран от него ред.
(7) Всяка отделна вещ се предлага устно от съдебния изпълнител по определената начална цена за търга. Цената се обявява три пъти.
Наддаването – устно и явно. Началната цена е 50 % от оценката.
(8) Ако някой от надавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена.
(9) Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният от съдебния изпълнител купувач не плати незабавно в брой приетата цена, съдебният изпълнител го отстранява от по-нататъшно участие в търга.
(10) Ако не са се явили наддавачи или началната цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява проданта за нестанала, освобождава вещта и я предава на длъжника. Ако длъжникът не присъства, вещта се предава на пазача, а ако вещта не е била предадена за пазене, се оставя на мястото на проданта на разположение на длъжника.
Купилият вещта – купува на възмездно правно основание, въпреки условията за описа на движимата вещ, може да се предаде вещта.
В новия ГПК вече не може взискателят да иска възлагане на вещта вместо изпълнение.