11. Принудително изпълнение на парични вземания. Секвестируеми и несеквестируеми права

Когато вземането, предмет на ПИ, е парично, целта е имущественото право да бъде осребрено, за да се получи удовлетворение на кредитора. В закона са предвидени способи за принудително удовлетворяване на парични вземания, които зависят от имущественото право, върху което е насочено ПИ.
Секвестируеми и несеквестируеми права.
Всички имуществени права на длъжника са секвестируеми.
Секвестируемост – възможност ПИ да се насочи към секвестируемото право, така че взискателят да бъде удовлетворен чрез осребряване на правото. Секвестируемостта - Чл. 442. Взискателят може да насочи изпълнението върху всяка вещ или вземане на длъжника. – това означава, че те трябва да са секвестируеми.
1. върху вещ – законодателят разбира имуществени права, които не са вземания.
2. вземания на длъжника – за вещ или имущество на длъжника и друго право с изключително право на ползване.
Чл. 133 ЗЗД съответства на това правило в чл. 442 ГПК. Друго правило е, че само имуществените права удовлетворяват неговите кредитори. Може трето лице, което твърди, че имущественото право не е на длъжника да се защитава с иск по 440 ГПК. Изключение – когато трето лице е обезпечилоо чужд дълг. Изпълнението може да засегне това трето лице, ако е насочено срещу вещта, която е обезпечение. Това не важи за поръчителя. Поръчителят е солидарно отговорен.
Взискателят насочва изпълнението върху всички имуществени права. Той посочва начина на изпълнение, но не и върху цялото имущество. Съдебният изпълнител проучва състоянието на длъжника, а взискателят посочва начин на изпълнение. При ЧСИ взискателят може да поиска от него да определи начина на изпълнение. Длъжникът може да посочи друго имуществено право, върху което да се насочи изпълнението. Съдебният изпълнител трябва да прецени дали с изпълнението няма да се увредят правата на взискателя. Този акт на съдебния изпълнител не се ибжалва.
Несеквестируемост – забрана, недопустимост на ПИ върху несеквестируемите права. Тя следва от имущественото прав – ВП на ползване е непрехвърляемо, следователно срещу него не може да се насочи ПИ.
ПИ на парични вземания срещу държавата е недопустимо. Общините – няма ПИ върху права публична общинска собственост, поради непрехвърляемостта им. Няма и срещу суми по сметки на общините, които са свързани с кредити от държавния бюджет.
Несеквестируеми права на длъжник ФЛ – те са от изрични законови разпоредби.
Чл. 444. Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника - физическо лице:
1. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет;
2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани - до нова реколта, или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава;
3. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;
4. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия, или на занаятчия за упражняване на неговото занятие;
5. земите на длъжника - земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев - за една година;
6. необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша;
7. жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността;
8. предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение.
Това са вещи за обикновено потребление на длъжника и семейството му. Това са движими вещи, които според МС определят нужния минимум. Вещите са изброени в постановление и съдебния изпълнител няма право на преценка.
Втората хипотеза е храна на длъжника и семейството му за един месец. Храната е за един месец и за земеделските производители.
Несеквестируемостта е регламентирана с императивни правни норми. Съдебният изпълнител трябва служебно да ги прилага, а длъжникът може да обжалва.
Относителна несеквестируемост - Чл. 445. (1) От забраните по чл. 444 не могат да се ползват длъжниците относно вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарният кредитор.
(2) От забраните по чл. 444, т. 5 и 7 не могат да се ползват:
1. длъжниците по задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети;
2. длъжниците за случаи, предвидени със закон.
Доходите, които са възнаграждения за труд от трудови или служебни ПО, граждански договор, пенсия, стипендии, са защитени, независимо от размера им.
При ПИ за издръжка тази несеквестируемост не важи.
Чл. 446. (1) Ако изпълнението е насочено върху трудово възнаграждение или върху друго възнаграждение за труд, както и върху пенсия с размер над минималната работна заплата, може да се удържа, ако длъжникът има месечен доход:
1. до размера на минималната работна заплата - горницата над гарантирания минимален доход, ако е без деца, и една втора от тази горница, ако е с деца, които той издържа;
2. над размера на минималната работна заплата - двойният размер на дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ако е без деца, и размерът на дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ако е с деца, които той издържа.
(2) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.
(3) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.
При осъждане за издръжка за минало вземе несеквестируемостта важи.
Отказ от защитата на несеквестируемостта е недействителен.
Чл. 448. (1) Ако у длъжника не бъде намерено секвестируемо имущество, продажбата на което да покрие разноските по изпълнението, той е длъжен да се яви пред районния съдия и да декларира под страх от наказателна отговорност цялото си имущество и всичките си доходи. Липсата на достатъчно имущество се установява в протокол.
(2) По искане на съдебния изпълнител районният съдия насрочва заседание за явяване на длъжника и взискателя.
(3) Ако длъжникът не се яви, съдът постановява принудителното му довеждане.
(4) Ако длъжникът не представи декларация, той отговаря като за представяне на невярна декларация. Задължението за явяване и представяне на декларация и отговорността за неизпълнението на тези задължения се посочват в призовката до длъжника.
Секвестируемост и несеквестируемост на имуществото важи само при удовлетворяване на парично вземане.