10. Прекратяване на на производството за индивидуално принудително изпълнение

Има започнал и неприключил процес. Чл. 433. (1) Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато: 1. длъжникът представи разписка от взискателя, надлежно заверена, или квитанция от пощенската станция, или писмо от банка, от които се вижда, че сумата по изпълнителния лист е платена или внесена за взискателя преди образуване на изпълнителното производство; ако длъжникът представи разписка с незаверен подпис на взискателя, последният при спор е длъжен да декларира писмено, че разписката не е издадена от него, в противен случай тя се приема за истинска;2. взискателят е поискал това писмено;3. изпълнителният лист бъде обезсилен;4. с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, или този акт се признае за подправен;5. посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество;6. не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението;7. бъде представено влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 или 440;8. взисаткателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка. При прекратяване се преустановява възмосжността да продължи процеса. Това е окончателна забрана да се извършат действията, а извършените досега действия се обезсилват. Изключение - (3) Прекратяването на производството не засяга правата, които трети лица са придобили преди това въз основа на изпълнителните действия, както и редовността на извършеното от третото задължено лице плащане на съдебния изпълнител.
Когато пректаряването е по искане на взискателя, за съдебния изпълнител причините не са важни, взискателят може да води втори процес.
Прекратяването води до невъзможност да се продължи процеса и да се извършат действията, докато приключването на изпълнителния процес означава, че са извършени изпълнителните действия и взискателят е удовлетворен.
Прекратяването става с нарочен акт на съдебния изпълнител – постановление – чл. 433. Прекратяването е с постановление на съдебния изпълнител, когато:
1. длъжникът представи разписка от всикателя, заверена квитанция или писмо от банка. Има архаични изрази – документ, установяващ плащане в брой или по банков път. Плащането да е извършено преди образуване на делото. Не е необходимо длъжникът да предявява иск, за да доказва, че е платил. При плащане в хода на процеса – да се покрият всички вземания и разноски (пропорционална такса върху събраната сума).
2. Когато взискателят е поискал това (чл. 433 т.2) – не се иска съгласие на длъжника.
3. т.3 – когато ИЛ е обезсилен – издаден ИЛ и решение, с което е установено, че длъжникът не дължи.
4. т. 4 – при издаден ИЛ въз основа на невлязло в сила въззивно решение – при обжалването се отхвърля иска.
5. Уважен е иск по чл. 439 и чл. 440 – предявяването не води до спиране.
Уважаване на искове с влязло в сила решение е основание за спиране – чл. 224 е разновидност на иск по чл. 439.
Заповедта за изпълнение е обезсилена – когато е започнало ПИ, отменено е решението и искът бъде итхвърлен.
Когато има ИЛ започва ПИ. Но когато решението е отменено и също когато по реда на обжалването искът е отхвърлен с влязло в сила рещение, се прекратява ПИ.
Когато актът, въз основа на който е издаден ИЛ е признат за подправен – при документите основание за издаване на заповед за изпълнение. Иск по чл. 124 (4) Може да се предяви иск за установяване истинността или неистинността на един документ. Иск за установяване съществуването или несъществуването на други факти с правно значение се допуска само в случаите, предвидени в закон. При преклузивния срок може да се оспорва вземането.
Основанието в т. 5 е ново за прекратяването на ПИ. Това основание се прилага, когато взискателят е наложил ПИ върху определено имущество и се иска ПИ да се насочи срещу длъжника. Става дума заради неплатежоспособност на длъжника, а не бездействие на кредитора.
Прекратяването на делото води до обезсилване на извършените до момента действия. Това означава, че не прекъсва давността
Когато не са поискани извършване на изшълнителни действия, следователно взискателят не е поискал друг изпълнителен способ. Касае се не до давностен, а за процесуалне срок.
Ако имаме хипотезата на т. 5 на чл. 433 – вече няма възможност при нестанала продажба да му бъде възложена.
Постановлението за прекратяване на ПИ се обжалва пред ОС. Решението на ОС е окончателно. Прекратяването води до обезсилване на извършените действия. Изпълнителят вдига наложените възбрани и запори. Прекратяването на производството не засяга правата, които трети лица са придобили преди това въз основа на изпълнителните действия, както и редовността на извършеното от третото задължено лице плащане на съдебния изпълнител.
Двугодишният срок, през който не се извършват действия, не се прилага по дела за издръжка.