Право на културата

Лекции по Право на културата
Съдържание:

Право на културата
1. Понятие, източници и система на правото на културата. Науката за този отрасъл на правото
2. Конституционни основи на културата
3. Международноправни актове на културата

Закрила и развитие на културата
1. Основни принципи на националната културна политика
2. Културни организации
3. Културни институти
4. Министър на културата и неговата администрация

Средства за масово осведомяване
1. Правна регламентация на радиото и телевизията
2. Правна регламентация на печатните издания

Правна регламентация на паметниците на културата
1. Закон за паметниците на културата и музеите

Авторски и сродни им права
1. Източници на авторското право
2. Възникване на субективното авторско право
3. Обекти на авторското право
4. Субекти на авторското право
5. Съдържание на авторското право
6. Времетраене
7. Наследяване на авторското право
8. Използване на произведенията
9. Свободно използване на произведения
10. Организации за колективно управление на авторски права

Договори в областта на авторското право
1. Издателски договор
2. Договор за публично представяне
3. Договори за излъчване по безжичен път или за предаване чрез кабел
4. Договор за публично изпълнение
5. Договори за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи
6. Договор за публикуване в периодично издание
7. Договори за създаване и използване на филми и др. аудиовизуални прозведения

Права, сродни на авторското и други особени права
1. Права на артиста-изпълнител
2. Права на продуцентите на звукозаписи
3. Права на филмовите продуценти
4. Права на радио- и телевизионните организации
5. Права на прозиводителите на база данни

Финансовоправна регламентация на културата
1. Уводни думи
2. Културни организации
3. Национален фонд "Култура"
4. Паметници на културата и музеи
5. Читалища
6. Творчески фондове

Правна защита на културата
1. Наказателно-правна защита
2. Административно-наказателна защита
3. Гражданско-правна защита