9. Свободно използване на произведения в

Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения от 1886 г. съдържа т.нар. тристепенна формула, с която националните законодателства трябва да се съобразят. Условията са три: 1. да се отнасят само до някои “специални случаи”; 2. да не затрудняват нормалното използване на произведението и 3. да не водят да неоправдано нарушение на законните интереси на автора. Чл. 23 от ЗАПСП възпроизвежда тези три условия едно към едно.

Свободно използване без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:

1. Временното възпроизвеждане на произведения, ако то има преходен или инцидентен характер, няма самостоятелно значение, съставлява неделима и съществена част от техническия процес и се прави с единствената цел да позволи : предаване в мрежа чрез посредник, или друго разрешено използване на произведение;

2. Използването на цитати от вече разгласени произведения на други лица при критика или обзор при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; цитирането трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от целта;

3. Използването на части от публикувани произведения или на неголям брой произведения в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид научно изследване, такова използване е допустимо само за научни и образователни цели при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;

4. Използването като текуща информация в периодичния печат и другите средства за масово осведомяване на речи, отчети, проповеди и други или на части от тях, произнесени на публични събрания, както и на пледоарии, произнесени в съдебни процеси, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;

5. Използването от средставата за масово осведомяване на вече разгласени статии по актуални икономически, политически или религиозни теми, в случай, че такова използване изрично не е било забранено;

6. Възпроизвеждането на фотографски, кинематографичен или аналогичен на тях начин, както и чрез звукозаписване или видеозаписване на произведения, свързани с актуално събитие, за да бъдат тези произведения използвани от средставата за масово осведомяване в ограничен обем, оправдан от целите на информацията, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможна;

7. Използването на произведения, постоянно изложени на улици, площади и други обществени места, без механично контактно копиране, както и излъчването им по безжичен път или предаването им чрез кабел или друго техническо средство, ако това се извършва с информационна или друга нетърговска цел;

8. Публичното представяне и публичното изпълнение на публикувани произведения в учебни или в други образователни заведения, ако не се получават парични постъпления и не се заплащат възнаграждения на участниците в подготовката и реализирането на представянето или изпълнението;

9. Възпроизвеждането в необходими количества на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;

10. Възпроизвеждането на вече разгласени произведения посредством Брайлов шрифт или друг аналогичен метод, ако това не се извършва с цел печалба;

11. Предоставянето на достъп на физически лица до произведения, намиращи се в колекциите на организации по смисъла на т. 9, при условие че се извършва за научни цели и няма търговски характер;

12. Временното записване на произведение от радио- и телевизионни организации, на които авторът е отстъпил правото да използват произведенията, осъществено със собствени технически средства и за нуждите на собствените им предавания в рамките на полученото разрешение; записи, които имат важна документална стойност, могат да бъдат съхранени в официален архив;

13. Използването на произведения за целите на националната сигурност, в съдебно или административно производство или в парламентарната практика;

14. Използването на произведения по време на религиозни церемонии или на официални церемонии, организирани от публичната власт;

15. Използването на сграда, която е произведение на архитектурата, или на план на такава сграда с цел реконструкцията й.

Тези разпоредби не се прилагат за компютърните програми, защото за тях има специална регламентация в чл. 70 и 71 от ЗАПСП.

След измененията в ЗАПСП от август 2002 г. (бр. 77 на ДВ), в сила от 01.01.2003 г., без съгласието на носителя на авторското право, но при заплащане на компенсационно възнаграждение е допустимо: 1. възпроизвеждането с нетърговска цел на отпечатани произведения, с изключение на нотни материали, върху хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или друг способ, осигуряващ подобен резултат; и 2. възпроизвеждането на произведения, независимо върху какъв носител, от физическо лице за негово лично използване, при условие, че не се извършва с търговска цел. Правилото на т. 2 не се отнася за компютърните програми и архитектурните произведения.

Новият чл. 25а от ЗАПСП забранява свободното използване на произведенията по начин, който е съпроводен с премахване, повреда, унищожаване или разстройване на технически средства за защита, без съгласието на носителя на авторското право. Под “технически средства за защита” се разбира всякаква технология, устройство или съставна част, които при обичайното им използване могат да попречат или да ограничат неразрешени от носителя на закриляно от ЗАПСП право действия по отношение на произведения или други обекти, защитени от ЗАПСП, ако чрез тези средства използването на такъв обект може да се контролира от носителя на правото чрез код за достъп, замъгляване или друго изменение на обекта или механизъм за контрол върху копието (§ 2, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП).

Авторите на произведения, записани на звуконосители или видеоносители, както и артистите-изпълнители, чиито изпълнения са записани, а също и продуцентите на звукозаписите и продуцентите на първоначалния запис на записаните филми имат право на компенсационно възнаграждение, когато записите се презаписват за лично ползване. Възнаграждението се дължи от лицата, които произвеждат или внасят празни звуконосители или видеоносители и апарати, предназначени за записване. На такова възнаграждение имат право и авторите, и издателите на всякакви отпечатани произведения, когато тези произведения са възпроизвеждани по репрографски начин за лично ползване. Възнаграждението се дължи от лицата, които произвеждат или внасят апарати, предназначени за възпроизвеждане по репрографски начин. Размерът на възнаграждението е 5% от производствената цена на произведените в страната носители и 2% от производствената цена на произведените в страната апарати, съответно от митническата облагаема стойност на внесените носители и апарати. Възнагражденията се изплащат на организации за колективно управление на права, представляващи отделни категории носители на права по ЗАПСП. Тези организации разпределят възнагражденията между сдруженията, членуващи в тях. Преди разпределението 20% от събраната сума се отчислява и превежда по сметката на Националния фонд “Култура”. Разпределението на събраните суми между отделните категории носители на права се извършва по следния начин: при презаписването 1/3 на авторите, 1/3 на авторите-изпълнители, 1/3 на продуцентите; при фотокопирането 50% за авторите и 50% за издателите. Събраните суми, на основание чл.26, ал.1, подлежат на връщане от организациите, които ги събират, в 6-месечен срок от възникване на основанието за това, когато обложените празни звуконосители и видеоносители са станали впоследствие предмет на сделка за износ, без да са били запълнени; са били впоследствие запълнени в страната от лице, което е придобило по законен път правото да прави такива записи и е уредило въпроса с авторските и сродните права, свързани със записа; са били закупени от законно лицензирани радио- или телевизионни организации и са били запълнени от тях и оставени за нуждите на техните собствени предавания; са били закупени от производители на филми и други аудиовизуални произведения и са били запълнени от тях и са били използвани за техни собствени производствени или рекламни нужди; са били снабдени или впоследствие бъдат снабдени с технически средства за защита на правата. Сумите, които са събрани подлежат на връщане в 6-месечен срок и когато обложените апарати, предназначени за записване или възпроизвеждане по репрографски начин са станали впоследствие предмет на сделка за износ и ако тази сделка е била осъществена преди използването им в страната; са били закупени от общодостъпни библиотеки, учебни или други общообразователни заведения, музеи и архивни учреждения; са били закупени от Народното събрание, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, Министерството на отбраната и съдилищата.

Използването на компютърните програми е в отделен раздел на ЗАПСП поради спецификите, които имат в сравнение с останалите произведения. Съгласно чл.70, ако не е угаворено друго, се счита, че лицето, което законно е придобило правото да използва компютърна програма, може да зарежда програмата, да я изобразява върху екран, да я изпълнява, предава на разстояние, да я съхранява в паметта на компютър, да я превежда, преработва и да внася други изменения в нея, ако тези действия са необходими за постигане на целта, заради която е придобито правото да се използва програмата, включително и за отстраняване на грешки.

С императивна норма законодателят посочва какво може да прави лицето, което законно е придобило правото да използва компютърна програма, без да иска допълнителното съгласие на автора и без да заплаща отделно възнаграждение. То може: да изготвя резервно копие от програмата, ако това е необходимо за съответния вид използване, за който е придобита програмата; да наблюдава, изучава и изпитва начина на действие на програмата за определяне на идеите и принципите, които са залегнали в който и да е неин елемент, ако това става в процеса на зареждането на програмата, изобразяването й върху екран, изпълняването й, предаването й на разстояние или съхраняването й в компютърната памет при условие, че той има право да извършва тези действия в съответствие с чл. 70; да превежда програмния код от една форма в друга, ако това е безусловно необходимо за получаване на информация за постигане на съвместност на създадена компютърна програма с други програми, при условие, че необходимата за тази цел информация не е била предоставена в готов вид и че това се извършва само по отношение на онези части от компютърната програма, които са необходими за постигането на съвместността. Получената информация не може да бъде използвана за създаване и разпространение на компютърна програма несъществено отличаваща се от програмата, чийто програмен код се превежда, както и за каквото и да е друго действие, което може да накърни авторските права върху програмата.

Тези правила са заимствани от Директива 91/250 от 14.05.1991 г. на Европейската общност.

Новият чл. 71а, в сила от 01.01.2003 г., визира, че управлението и контролът върху използването на придобитите софтуерни активи от органите на държавната власт и техните администрации, както и от органите на местното самоуправление и техните администрации се извършва по ред, определен от Министерския съвет.