7. Договори за създаване и използване на филми и др. аудиовизуални прозведения

Тези договори съществуват в две разновидности: първоначални и последващи.

Първоначалните се сключват поотделно между всеки от авторите и първоначалния ползвател – продуцента. Режисьорът, сценаристът, операторът, художник-постановчикът при анимационните филми, авторът на музиката, на диалога, на вече съществуващата литературна творба, по която е създадено аудио-визуалното произведение, на сценографията, на костюмите, както и на други произведения, включени в него, сключват с продуцента писмени договори, с които, ако не е уговорено друго, или ЗАПСП не предвижда друго, се смята, че му предоставят както за страната, така и за чужбина изключителното право за размножаване на произведението, публичното му прожектиране, излъчването му по безжичен път или предаването му чрез кабел или друго техническо средство, възпроизвеждането му върху видеоносители и тяхното разпространение, както и правото да разрешва превода, дублирането и субтитрирането на текста. От своя страна продуцентът дължи възнаграждзение на горепосочените автори за отстъпените права. Режисьорът, сценаристът, операторът и композиторът, а при анимационните филми и художник-постановчикът имат право на второ, допълнително възнаграждение и за всеки вид използване на филма или аудио-визуалното произведение, а останалите автори, които бяха изброени – само ако такова възнаграждение е било уговорено. Допълнителното възнаграждение за различните видове използване на произведението се дължи от съответните ползватели и може, ако авторите желаят, то да се получи чрез продуцента или чрез организация за колективно управление на авторски права. В България такава организация е “Филмаутор”, в която членуват режисьори, сценаристи, оператори. Във втория случай продуцентът е длъжен да предвиди това в договорите, които сключва за използването на произведението.

ЗАПСП в чл. 63 предвижда редица императивни правила, които имат връзка с изпълнението на тези договори. Ако някой от авторите се откаже да завърши своята част при създаването на филм или друго аудио-визуално произведение или не може да я завърши по независещи от него причини, той не може да възпрепятства използването на извършена от него работа за завършване на произведението. Това не го лишава от авторското право върху извършеното с всички произтичащи от това последици.

Когато се постигне споразумение между режисьора и продуцента относно окончателният му вариант аудио-визуалното произведение се счита за завършено. Законът не допуска никакви изменения на окончателния вариант чрез добавяане, премахване или промяна на някои от елементите му без съгласието на режисьора и продуцента.

Ако продуцентът бъде обявен в несъстоятелност, на всеки един от авторите ЗАПСП дава право да изкупи по най-високата предложена цена изходния материал на произведението, ако в срок от три дни след приключване на наддаването писмено поиска това. Законът предвижда и една друга възможност в случай, че продуцентът не може да завърши произведението или след като го завърши иска да се освободи от изходните работни материали с първоначален запис или съответно от изходните материали на окончателния вариант на произведението, да ги предостви безвъзмездно на режисьора, сценариста, оператора и художник-постановчика при анимационните филми.

ЗАПСП задължава в срок до пет години след датата на разгласяване на произведението продуцентът или лицата, които са станали собственици на изходните материали на окончателня вариант на произведението, да депозират тези материали в Националната филмотека. Това касае само филми, чийто продуцент е българско физическо или юридическо лице.

Последващите договори са тези, които продуцентът сключва с последващите ползватели. Продуцентът може да отстъпи на трето лице (ползвател) , при поемане на задълженията визирани в чл. 65 от ЗАПСП, т.е. задълженията свързани с допълнителното възнаграждение за режисьора, сценариста, оператора, композитора и художник- постановчикът при анимационните филми, правото да излъчва произведението по безжичен път или да го предава чрез кабел или друго техническо средство, да го възпроизвежда върху видеоносители, които да разпространява или прожектира публично, при което е длъжен да уведоми писмено в едномесечен срок режисьора, сценариста, оператора и художник-постановчика при анимационните филми, освен ако ЗАПСП предвижда друго.

Законът в чл. 66 дава право на режисьора, сценариста, оператора, художник-постановчика, на автора на музиката, на диалога, на вече съществуващата литературна творба, по която е създадено аудио-визуалното произведение, на сценографията, на костюмите, както и на други произведения, включени в него да искат от продуцента да им предоставя най-малко веднъж годишно сметка за приходите от всеки вид използване на произведението.

Законодателят е предвидил и възможността продуцентът да използва само части от произведението или отделни кадри в обем, оправдан от рекламата за филма, без съгласието на авторите и без заплащане на възнаграждение. Използването обаче на части от филма за други цели може да стане само със съгласието на режисьора, сценариста, оператора и художник-постановчика при анимационните филми и срещу заплащане на възнаграждение. Други лица освен продуцента могат да използват части или кадри от филма само със съгласието на режисьора, сценариста, оператора и художник-постановчика и срещу заплащане на възнаграждение.