7. Наследяване на авторското право

Според разпоредбата на чл. 32 от ЗАПСП след смъртта на автора авторското право преминава върху неговите наследници по завещание и по закон съгласно Закона за наследството. Ето какво означава това: авторсото право се наследява поравно между децата и преживелия съпруг, ако има такива. Ако някое от децата е починало преди това, делът му се разпределя между неговите низходящи (деца, внуци, правнуци). Когато починалият не е оставил деца или други низходящи, наследяват поравно родителите или онзи от тях, който е жив, заедно с преживелия съпруг, ако има такъв. След прекратяване на брака чрез развод бившите съпрузи престават да бъдат наследници един на друг. Това се отнася и до наследяването на авторското право, но децата от прекратения брак наследяват на общо основание. Това е в общи линии схемата на наследяване по Закона за наследството, но трябва да се имат предвид още редица подробности, като например запазената част при наследяването по завещание.

Как се уреждат случаите, когато починалият автор няма наследници или те са починали преди него? Отговор на този въпрос дава чл. 33 от ЗАПСП. Според него, ако авторът няма наследници или наследниците починат преди срока на времетраене, авторското право преминава върху държавата, която го упражнява до изтичане на срока чрез Министерството на културата. В случай, че починалият автор или негов наследник е бил член на организация за колективно управление на права по ЗАПСП, тези права продължават да се упражняват до края на срока на времетраенето им от тази организация, за нейна сметка.

Авторското право се наследява до изтичане на срока на времетраенето му. Този срок е доста дълъг и през това време кръгът от лица, които ще наследяват автора, се променя. Правото да се получават възнаграждения възниква след смъртта на автора направо за лицата, които вече са наследили авторското право. Когато се изплащат суми на наследници, трябва да се гледа кои са те в момента на плащането.

Според разпоредбата на § 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗАПСП авторските права, придобити до влизането в сила на закона, се запазват. Следователно се запазват и авторските права, придобити вече по наследство. При смъртта на някой от наследниците обаче се открива ново наследство и всяко пренаследяване вече се регламентира по закона, действащ в момента на смъртта на наследника.

Много важно е да се отбележи, че се наследяват само автори – физически лица. Затова авторското право, възникнало за юридическо лице по първичен начин, не може да бъде наследено.