6. Договор за публикуване в периодично издание

Този договор съществува в две разновидности:
1) договор, с който периодично издание поръчва на автор създаването на някакво произведение;
2) договор, с който авторът предлага на периодично издание да публикува вече създадено произведение. И двата договора са двустранни, възмездни и неформални.

Задължения на автора по първия вид договор за публикуване в периодично издание:
1) да създаде произведението и да го предаде в уговорения срок, в уговорения брой екземпляри в редакцията на вестника или списанието;
2) да отстъпи на издателя правото на възпроизвеждане и разпространение на произведението;
3) няма право без съгласие на издателя да предлага същото произведение или части от него за публикуване в други периодични издания или като отделно издание, както и за излъчване по безжичен път преди публикуването му от издателя (чл. 59, ал. 1 от ЗАПСП). Ако не е уговорено друго, тези ограничения не се прилагат, когато са изтекли 15 дни – за вестниците, и три месеца – за списанията, от датата на предаването на ръкописа и издателят не го е публикувал или не уведомил в тези срокове автора, че ще публикува произведението с посочване на броя, в който ще бъде публикувано.

Съгласно чл. 60 от ЗАПСП авторът има право да използва своето вече публикувано в периодично издание произведение след датата на публикацията, освен ако писмено не е било уговорено друго.

Задължения на издателя:
1) да публикува произведението, ако го одобри и да го разпространи. Ако не го одобри има право да го върне на автора за коригиране или да развали договора;
2) да заплати на автора възнаграждение;
3) да не прави никакви изменения в текста, освен с изричното съгласие на автора;
4) да върне на автора оригинали на произведения на изобразителното изкуство, оригинални документи и илюстрации, които са били предложени за публикуване, освен ако писмено е било уговорено друго.

Втората разновидност на договора е свързана с публикуване в периодично издание на вече създадено произведение. Задължението на автора е да отстъпи на издателя правото да публикува и да разпространи произведението в съответния вестник или списание. Задълженията на издателя са анагогични като при първата разновидност на договора. Тук съществува само една особеност, че няма забрана авторът да предлага едно и също произведение и на други периодични издания.