5. Договори за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи

Под “механични права” се разбира възпроизвеждането на музикални, музикално-драматични и литературни произведения върху материален носител и тиражиранито му. Отстъпването на тези права се извършва под различни форми. Една от тях е пряк договор между автор и продуцент. С този договор авторът отстъпва на продуцента правото да възпроизвежда негово произведение във вид на звукозаписи и да разпространява екземпляри от тези звукозаписи, срещу което продуцентът се задължава да осъществи записи за своя сметка, да разпространи езкемплярите и да плати на автора възнаграждение. Този договор е двустранен, възмезден, консенсуален, формален и срочен. Предмет на договора са записи на музикални произведения със или без текст, а също така и детски приказки.

Страни са носителят на авторското право и продуцентът. Според чл. 85 от ЗАПСП продуцент на звукозапис е физическо или юридическо лице, което организира осъществяването на първия запис и осигурява финансирането му.

Ако в договора за възпроизвеждане и разпространение на произведението под формата на звукозаписи не е предвидено друго и авторът не е отстъпил управлението на тези права на организация за колективно управление, смята се, че:

- ползвателят е длъжен да осъществи записването до шест месеца от деня, в който авторът е предал произведението във вид, ползващ записването, а възпроизвеждането и разпространението – до шест месеца след осъществяването на записа;

- на ползвателя е отстъпено правото да възпроизведе произведението в тираж не по-голям от 5000 екземпляра;

- на автора се дължи възнаграждение в размер на съответната част от 10% от цената на едро на всеки продаден екземпляр от звуконосителя, пропорционално на времетраенето на произведението му към общото времетраене на целия звуконосител;

- ползвателят ще предостави безплатно по пет екземпляра от всяка произведена разновидност на звуконосителите.

Към тези правила може да се добави и правилото на чл. 36, ал. 5 от ЗАПСП – ако не е уговорен срок, приема се, че правото е отстъпено за три години.

Задължения на автора (носителя на авторското право):
1) да отстъпи правото на възпроизвеждане на произведението във формата на звукозапис и правото на разпространение на екземплярите от звукозаписа;
2) да се въздържа от отстъпването на същите права на друго лице през времетраенето на договора (ако е отстъпил на продуцента изключителното право);
3) да предаде на продуцента нотен запис или собствен звукозапис на произведението (ако е музикално произведение) или на текста на произведението (ако е литературно произведение, в т.ч. и текст към песен);
4) да приеме избора на продуцента относно изпълнителите.

Задължения на продуцента :
1) да запише произведението – да го фиксира върху подходящ материален носител по начин, позволяващ по-нататъшното му възпроизвеждане. Продуцентът е длъжен да осигури за своя сметка и по свой избор изпълнители и всички необходими технически сътрудници;
2) да възпроизведе звукозаписа в повече екземпляри (да го тиражира).Тези екземпляри се наричат звуконосители – компактдискове, грамофонни плочи, касети, магнитни ленти и др.;
3) да разпространи звуконосителите по всякакъв подходящ начин;
4) да проведе необходимите рекламни действия за своя сметка;
5) да заплати на автора възнаграждение.

Прекратяването на договора за звукозаписване става:
1) с изтичането на срока му;
2) с изчерпването на тиража;
3) с едностранно писмено предизвестие от страна на автора, когато тиражът е бил изчерпан, а продуцентът в едногодишен срок не възпроизведе и разпространи нови екземпляри, при условие, че авторът в същия срок е поискал от него да направи това. Тиражът се смята за изчерпан, когато непродадените екземпляри не са повече от 5% от тиража на изданието;
4) при изтичане времетраенето на авторското право;
5) при невиновна невъзможност за изпълнение на някое от задълженията на страните по договора;
6) при разваляне на договора по вина на една от двете страни.

ЗАПСП в чл. 54, ал. 3 предвижда, че отстъпеното от автора право неговото произведение да бъде записано, възпроизведено и разпространено под формата на звукозаписи не включва правото записаното произведение да бъде публично изпълнявано, излъчвано по безжичен път или предавано чрез кабел или друго техническо средство. За включването на тези права страните се уговарят изрично.

Другата форма на договаряне при звукозаписването и разпространението на звукозаписи е използване помощта на организация за колективно управление на “механичните” права. Такава организация е “Музикаутор”, която управлява и “малките” права.

При встъпването си в дружество “Музикаутор” всички членове сключват с него договор, с който му прехвърлят правото да разрешава: а) записването на техните произведения върху звуконосители, възпроизвеждането на екземпляри от звукозаписа и разпространяването им и б) свързване на музика с текст, когато произведенията не са специално създадени едно за друго. Със същия договор авторът упълномощава “Музикаутор” да преговаря с ползвателите на територията на страната и с авторските организации в чужбина и да сключва с тях съответни договори за използване на произведенията, които са предмет на договора, като уговаря размера на авторските възнаграждения; да събира възнагражденията, дължими на автора от ползвателите по тези договори и да представлява авторите пред съда и другите правораздавателни органи във връзка със събирането на тези възнаграждения и защитата на отстъпените права.

Задължения на “Музикаутор”:
1) да се отчита пред автора в срока, предвиден в Правилника за разпределение на дружеството и да му изплаща в срок, също установен там, всички суми, които е събрало за него на основание на договора;
2) да дава на автора, при поискване, информация и относно сключените договори и за начина, по който е извършено начисляването на възнаграждението.

Договорът трае докато трае членството на носителя на авторското право в дружеството. В устава на “Музикаутор” са предвидени пет условия за преустановяване на членството, а оттам и за прекратяване на договора:

1. Напускане на дру,жеството. Това може да стане всеки момент с писмено съобщение, но действието на договора ще продължи до 01.01. на следващата година.
2. Изключване на член – когато членът наруши грубо закона, устава или решенията на дружествените органи.
3. Изтичане времетраенето на авторското право.
4. Прекратяване на дружеството.
5. Смърт на лицето. При смърт на автора наследниците могат да станат членове от свое име, но това означава сключване на нов договор.

След като вече “Музикаутор”има правото да управлява т.нар.”механични” права, сключва договори с ползвателите (продуцентски фирми). Това са типични авторски договори, които не се различават принципно от договора между автор и продуцент.