5. Обект на правоотношението

Обектите на правоотношенията са онези вещи и явления, които предизвикват интересите и задоволяват потребностите на правните субекти и ги мотивират за правоорганизирани връзки.
Вещите са предмети на природата в естествен и преработен вид. Те имат телесен характер, независимо от това дали са твърди, течни или газообразни тела. Те се класифицират на:
- движими и недвижими вещи, като главният белег на тяхното отграничаване е трайното им прикрепване към земята;
- индивидуално определени и родово определени вещи, съобразно това дали се употребяват чрез тяхното унищожаване или чрез прекратяването им в първоначалния вид.
- делими и неделими вещи, с оглед на това дали разделянето им на части води до изменение на тяхното стопанско предназначение и до загубване на значителна част от стойността им. При делимите вещи отделните части запазват годността на цялата вещ, а при неделимите - разделените или разсечени части не могат да служат на досегашното предназначение на вещта.
- главни вещи и принадлежности, като последните по принцип следват главната вещ.
Посочената класификация има правно значение, респ. правни последици от вещно правен характер.5
Явленията са различни блага, които се изявяват главно във формата на права (лични, социални, икономически и др.).
От характера на обектите зависи насочеността и вида на правните отношения, кръга на правните субекти, отраслите на правото, формите на защита на субективните права и на реализация на отговорностите за неизпълнение на правните задължения. В обектите фокусират индивидуалните и групови интереси на правните субекти. Те стават източници на консолидация и на противоречия и акумулират енергията на личността, обществото и държавата.