4. Министър на културата и неговата администрация

В организацията на дейността на културата централно място заема министърът на културата. Той, заедно с неговата администрация, провежда държавната политика в тази сфера. Дейността е насочена към закрила и развитие на културата при съблюдаване на основните принципи, регламентирани от закона, с публичност на дейността на министерството, при съчетаване на принципа на централизацията в системата на самото министерство и в дейностите, които то пряко ръководи, с принципа на децентрализацията на регионалната културна политика.

Министерството осъществява своите функции чрез: финансово подпомагане на културни инициативи и проекти на конкурсна основа; финансиране на културни институти със средства на републиканския бюджет; развитие на международно културно сътрудничество; развитие на информационна система за участие на културни дейци и институти в международни програми; методическа помощ за професионалната квалификация на кадрите на културата; подготовка на нормативни актове за закрила на културните кадри и дейности.

Дейността на министерството се ръководи от министър на културата. Той е централен едноличен орган на изпълнителната власт с ръководни, координиращи и контролни функции. Министърът се подпомага от свои заместници и от политически кабинет. Този кабинет е предназначен да съдейства за разработване на конкретни решения по провеждане на правителствената политика и представянето й пред обществеността. Той включва заместник-министрите, началника на кабинета на министъра, парламентарния секретар и ръководителя на звено за връзки с обществеността и информационната политика. Работата на политическия кабинет се подпомага от експерти и технически сътрудници.

Министерството е структурирано в дирекции по отделни направления на дейности и инспекторат. Дирекциите организират: участието на страната ни в международния културен обмен; дейности, свързани с авторското право; функции, спрямо библиотеките, читалищата и училищата по изкуствата и културата; културната интеграция на малцинствените общности. Те изпълняват задачи и по опазване на недвижимите паметници на културата.

Във връзка с регионалната културна политика Министерството на културата разработва стратегии и програми; оказва методическа помощ на специализираните звена в областите и общините по проблемите на регионалната културна политика; води регистър на народните читалища; организира конкурсите за създаване на учебно-методическа литература по специалните дисциплини в училищата по изкуствата и културата; определя темите за зрелостните изпити по специалните им дисциплини; организира творческите изяви на учениците.

В сферата на международната културна политика, министерството на културата организира национални семинари и срещи на експерти в областта на културата под егидата на Съвета на Европа, Юнеско и други международни организации; подготвя и участва в изпълнението на спогодби и други актове на сътрудничество в областта на културата между България и други държави; участва в подготовката и провеждането на чуждестранни културни прояви в страната и на български – в чужбина; ръководи и контролира международната дейност на българските културни институти в чужбина; провежда конкурси и участва в комисии за определяне на кандидати за специализации в чужбина в сферата на културата; осъществява контактите и съвместната дейност на министерството с чуждестранни културни правни субекти; осигурява популяризирането на българската култура в чужбина.

Министерството на културата провежда инвестиционна политика и се грижи за материалната база на културата. То приема планове за ново строителство, реконструкции и ремонти; разработва и съдейства за изпълнение на годишни държавни задачи за опазване на недвижимите паметници на културата в България и извън нея; документира собствеността на държавните културни институти у нас и в чужбина; осъществява следприватизационен контрол на сключени приватизационни сделки за отделни предприятия и обособени части от тях.

В организацията и реализацията на културната дейност вземат участие и общините, които са основни административно-териториални единици и имат качеството на юридически лица. Те са съчетание на територия, население, държавна власт и на общинско самоуправление, осъществявано от народа чрез форми на референдум и общо събрание на населението и чрез дейността на общинските съвети, избрани от гражданите. Общините съчетават принципите на националната културна политика с местните условия и традиции. Общинските съвети приемат решения за финансиране на общинските културни институти от общинските бюджети (например, общински театри, хорове, ансамбли и др.), за провеждане на конкурси за културни инициативи, създаване на регионални културни институти, учредяване на награди за културни приноси, отпускане на стипендии за млади творци, подпомагане на любителското изкуство, родознанието и краезнанието и др.

Законът за закрила и развитие на културата регламентира форми за стимулиране на културните дейци и за утвърждаване културните ценности на българския народ. Предвидена е и вече се реализира годишна държавна награда, която се връчва от министър-председателя. Министърът на културата и ръководителите на националното радио и националната телевизия ежегодно сключват договори за програми и предавания в областта на културата с приоритетно присъствие на високохудожествени български творби. Министерският съвет приема ежегодно програми за децата и младежите от културно-образователен характер, както и културен календар за национални прояви и чествания. При временен износ на ценни експонати в чужбина за популяризиране на българската култура, необходимата гаранция се поема от държавата чрез министерството на финансите, с решение на Министерския съвет. Визуални и звукови културни продукти с национално значение се съхраняват в националната филмотека и фонотека.