4. Субекти на правните актове

Субекти на правните актове са, на първо място, държавните органи, които са овластени да издават определени видове правни актове:
-Народното събрание като орган на законодателната власт приема закони и решения;
-Президентът, чиито правомощия са от изпълнителен и друг- специфичен за функциите му характер. Той издава укази;
-Министерският съвет, като ръководител на изпълнителната власт, приема постановления, разпореждания и решения, а с постановления приема още правилници и наредби. Отделните министри издават правилници, наредби, инструкции и заповеди. Органи на изпълнителната власт са също председателите на държавните агенции, ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на МС, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт. Тази група органи издават индивидуални административни актове (чл.19 ал.5 на Закона за администрацията). Държавната агенция е администрация на пряко подчинение на МС за изпълнение на дейности, които не се осъществяват от министерство. Държавната комисия е колегиален орган към МС или към министър за осъществяване на контролни, регистрационни и разрешителни функции по прилагане на закон или на постановление на МС. Изпълнителната агенция е администрация за осъществяване на административно обслужване и свързаните с това дейности към определен министър.
Териториални органи на изпълнителната власт са областните управители и кметове на общини, които издават заповеди.Кметовете издават също наказателни постановления за извършени административни нарушения.
Министерският съвет създава на свое подчинение или към министър и други звена (лаборатории, институти, центрове за обучение и пр.).
-Съдебната власт се състои от съдии, прокурори и следователи. Съгласно процесуалните закони, съдиите се произнасят главно с решения и присъди, но също с определения и разпореждания. Актовете на прокурорите и следователите са постановления и разпореждания. По наказателните производства прокурорите внасят в съдилищата обвинителни актове, а по гражданските производства - искови молби и предложения. Жалбите им срещу актовете на съдилищата носят наименованието "протест".
- Субекти на правни актове са също общинските съвети, които приемат решения, правилници, наредби и инструкции по въпроси от местно значение. Въпреки че е орган на местно самоуправление, съветът решава и държавни въпроси, възложени му от нормативните правни актове.
- Конституционният съд, чието главно предназначение е защита на Конституцията, се произнася за сезираните случаи с решения. Той издава още определения и разпореждания.
Административните юрисдикции се произнасят решения по повдигнатите пред тях спорове.
Субекти на правни актове са и физически и юридически лица. Техните актове са само от индивидуален характер. Условията за тяхното издаване са наличието на дееспособност, а в някои случаи - на специална правоспособност (вж. главата за правоотношението).