4. Договор за публично изпълнение

Става въпрос за договор, с който се отстъпва правото за публично изпълнение, на живо или чрез запис, на вече разгласени музикални и литературни произведения.

Ползватели по тези договори са организатори на концерти, заведения за обществено хранене и забава от всякакъв вид, в които на живо или чрез запис, се изпълнява музика; радио- и телевизионни станции – национални и местни, кабелни оператори, организатори на балове, ревюта, конкурси и др., собственици на озвучени превозни средства, предназначени за обществен превоз и др. Този договор се сключва на колективна основа, т.е. чрез организация за колективно управление на “малките” права. Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗАПСП съгласието за публично изпълнение на живо и чрез запис, за излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство на музикални или литературни произведения, които са били вече разгласени, се дава писмено от автора или упълномощена от него организация за колективно управление на авторските права. Когато съгласието се дава от организация за колективно управление, ползвателят е длъжен да й предоставя точен отчет за използваните произведения и техните автори.

Трябва да се има предвид, че при разрешаването на публичното изпълнение на вече разгласени произведения се сключват два вида договори. Единият е между автора и организацията за колективно управление на авторски права. Този договор се сключва в момента, в който авторът бъде приет за член на съответната организация. Това не е авторски договор, а договор за поръчка комбиниран с договор за представителство, с който авторът прехвърля правото да управлява и защитава определена категория негови авторски права. Организацията за колективно управление не се явява ползвател, я не придобива прехвърлените й права, за да ги използва по търговски начин, а само, за да може да преговаря с ползвателите, да им отстъпва същити права, но вече за търговско използване, да събира възнагражденията от името и за сметка на автора, да контролира използването на произведенията и да защитава правата на автора, ако са застрашени. През определени периоди от време авторското дружество е длъжно да се отчита пред членовете си, да разпредели между тях и между чуждестранните автори, които представлява по силата на договорите за взаимно представителство, всички суми, които е събрало през този период от ползвателите. Дружеството може да удържи за себе си само разходите, които е направило във връзка със събирането на сумите. Тези удръжки не могат да надвишават 25% от цялата събрана сума. От събраната сума дружеството може да удържи още 10% за поощряване на местното творчество или за социално подпомагане на местните автори. Остатъкът се разпределя между авторите.

ЗАПСП в чл. 45 дава възможност, когато с издателски договор авторът е отстъпил на издателя правото на използване на произведението и по други начини освен издаване, издателят може да преотстъпва използването на произведението по тези други начини на трети лица, ако това е уговорено изрично. При преотстъпване издателят е длъжен да уведоми автора писмено.

Другият договор е между организацията за колективно управление и ползвателя, който се явява един същински авторски договор. Той е двустранен, възмезден, консенсуален и формален. С този договор дружество “Музикаутор” от името и за сметка на своите членове отстъпва на ползвателя неизключително право да използва по съответния начин всички вече разгласени преди това произведения на своите членове срещу определено възнаграждение и при определени условия. “Музикаутор” е член на Международната конфедерация на авторските дружества (CISAC ) от 1993 г.

Основните задължения на ползвателя по договора с организацията за колективно управление на авторски права са: 1) да плаща уговореното възнаграждение и 2) да дава информация за авторите и произведенията, които използва.