4. Методи на правната наука

Под метод се разбира:
1. начин за постигане на поставена цел
2. самото движение към въпросната цел
3. средствата, чрез които се постига тази цел

Средства, чрез които правната наука изучава своя обект:

1. Теоретичен метод - предварителни знания почерпени от по-общи науки и най-вече от философията. Включва основни закони на философията и основни категории на философията. По отношение на основните закони, това е диалектиката(Хегел - средата на XIXвек):
a) закон за единството и борбата на противоположностите, по силата на който всеки природен или социален обект се намира в състояние на динамично равновесие
b) закон за преминаване на натрупаните количествени праотиворечия в ново качество
c) закон за отрицание на отрицанието, по силата на който всяко едно развитие има формата на спирала

Категории на диалектиката:
a) индукция - представлява движение на мисълта от частните случаи към обобщение
b) дедукция - движение на мисълта от обобщеното към частното
c) закон за изключеното трето(едно явление или е правно или не е)

2. Социологически методи - събиране и анализиране факти породени от действието на правото
a) Данните от съдебната статистика
b) Административната статистика - данни засягащи различни аспекти от живота на хората
c) Изучаване на общественото мнение относно един или друг закон

3. исторически методи - посредством тях се проследява възникването и развитието на някакъв правен институт и неговите промени(напр., института на гражданството)

4. Сравнителноправни методи - чрез тах се сравнява състоянието на една правна система с друга

5. нормативни методи - те са две групи:
a) формално нормативни методи - различните нормативни актове имат различна нормативна сила
b) материално нормативни метиди - създаване на правни понятия, групиране или систематизиране на правните норми в отрасли и институти