3. Договори за излъчване по безжичен път или за предаване чрез кабел

Този договор е свързан с излъчването по ефира или чрез кабел на сценични произведения, които са били разгласени преди това, или са били специално създадени за телевизията. Той се отнася и до неразгласени преди това музикални или литературни произведения. Страна по договора е ползвател – радио- или телевизионна организация ,или организация, изпълняваща функциите на кабелен оператар. Другата страна по този договор е авторът (носителят на авторското право), който отстъпва правото за излъчване (предаване), при определени условия и срещу възнаграждение.

Договорът за излъчване по безжичен път или за предаване чрез кабел е двустранен, консенсуален, възмезден и неформален.

Ако в договора не е уговорено друго, се смята, че авторът е отстъпил правото само за едно излъчване или предаване. Според разпоредбата на чл. 21 от ЗАПСП обаче разрешението за излъчване на произведението по безжичен път включва и разрешение за предаването му чрез кабел или друго техническо средство от същата организация без заплащане на отделно възнаграждение при условие, че предаването се извършва едновременно с излъчването, изцяло и в непроменен вид и не излиза извън територията, за която е отстъпено правото за излъчване. Извън тези случаи разрешение за предаване на произведение чрез кабел или друго техническо средство, едновременно с излъчването или предаването му, изцяло и в непроменен вид, от друга организация, се дава само чрез организация за колективно управление на авторски права.

Ако в договора не е предвидено друго, законодателят в чл. 57 от ЗАПСП препраща към диспозитивните правила на чл. 56, т. 1, 2, 3, а именно:

- авторът може да отстъпи правото на публично представяне и на други ползватели извън населеното място, в което ползвателят има седалището си;

- срокът на действие на договора е три години;

- ползвателят е длъжен да представи публично произведението в срок от една година от получаването му.

При този договор важно е да се знае, че разрешението за излъчване на произведението по безжичен път включва и правото за изпращане на произведението от излъчващата организация чрез сигнал до спътник и оттам обратно до Земята по начин позволяващ приемането му било пряко и индивидуално от публиката, било чрез посредничеството на организация, различна от излъчващата. Това е допустимо, при положение, че се приема чрез организация-посредник само ако авторът е отстъпил на приемащата организация правото да излъчи произведението по безжичен път, да предаде чрез кабел или друго техническо средство или да го изпълни публично по друг начин. Нормата на чл. 22 от ЗАПСП е императивна и не се допуска никакво отклонение от предписанието й.