5. Предмет на правните науки. Правното явление и неговото съдържание.

Най-общо казано, предмет на всяка наука е съответния дял от обективната действителност, който представлява главния обект на изследване на дадена наука.

Обкет на науката са всички средства, които тя използва, които не произлизат от конкретния дял от обективната действителност, но са свързани с него и по един или друг начин доприснасят за неговото изучаване.

Съществуват различни теории за предмета на правната наука:
1. Догмастични теории(Ханс Келзен и Елинек) - Според Келзен, предмет на правната наука е особената причинност, различна от природната и социалната причинности, която правото привнася в обществото. Тази теория се нарича формален монизм. Според него предмет на правото не е правното явление като обществена реалност създадена от приложението на правната норма, а е правната норма в нейното абстрактно, идейно съдържание. Според Елинек, предмет на правото са правните понятия, това, как трябва да бъде осмислена съвкупност правни норми така, че да представляват органическо единство.

Според Венелин Ганев, предмет на правото е това, което той нарича интегрално правно явление. В съдържанието му, според Ганев са включени следните елементи: субекти на правото, юридически факти, правни последици и правни норми(не в нейното абстрактно съдържание, а в нейното конкретно психологическо преживяване).

2. социологически теории - представителите на този подход, напускат догматиката и изхождат от извънправни категории. Те се опитват да отговорят на няколко типа въпроси:
а) за произхода на правото - възникване и етапи
б)правната ефективност
в)спрведливост и морална обусловеност на правото
г)аналитична юриспунденция - предмет на правната наука е достигне способността да предскаже решението на съдииите по делото

3. синтетични теории за обект на правната наука - те представляват опит да бъдат съединени социологическите и догмастическите теории. Обект е:
а) правната догма(текста на правото)
б) похватите и методите на практическата юриспунденция
в) най-общи закономерности на възникване и развитие на правното явление

4. обект на правнат наука е механизма на правното регулиране. Този механизъм включва три компонента:
а) съвкупност от правни норми или цялото действащо законодателство
б) правни отношения
в)действията на субектите на правото по изпълненията на правата и задълженията