2. Договор за публично представяне

Според разпоредбата на чл. 55 от ЗАПСП с договора за публично представяне авторът на сценично произведение отстъпва на ползвател правото да представи произведението, а ползвателят се задължава да го представи и заплати на автора възнаграждение.

Представянето е публично, когато се извършва по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица.

Договорът за публично представяне е двустранен, консенсуален, възмезден и неформален. Страни по него са авторът (носителят на авторското право) и организацията, в повечето случаи театър, която е организирала представянето и получава приход от него. И тук, както и при издателския договор, законодателят е предвидил в чл. 56 от ЗАПСП редица диспозитивни правила, които влизат в сила, ако страните не са уговорили друго, а именно:

- авторът може да отстъпи правото на публично представяне и на други ползватели извън населеното място, в което ползвателят има седалището си;

- срокът на действие на договора е три години;

- ползвателят е длъжен да представи публично произведението в срок от една година от получаването му;

- възнаграждението на автора се определя в размер 15% от реализирания бруто приход от всяко представяне на произведението;

- ползвателят е длъжен да дава сметка на автора два пъти годишно за броя на публичните представяния и за реализирания от тях приход;

- авторът може да прекрати договора, когато ползвателят прекрати публичното представяне на произведението за срок, по-дълъг от една година.

Задължения на автора:
1) да отстъпи правото за публично представяне на произведението на територията на определено населено място при уговорените условия за това;
2) да не отстъпва правото за публично представяне на същото произведение за същото населено място на други лица;
3) да предостави на ползвателя в определен срок ръкописа на произведението, ако той поиска това;
4) да приеме избора на ползвателя относно режисьор, изпълнители, костюми, декори.

Задължения на ползвателя:
1) да започне публичното представяне на произведението в определен срок, като за целта осигури по свой избор и за своя сметка режисьор, изпълнители и необходимия технически персонал, както и салон за представлението;
2) да разгласи по подходящия начин представлението;
3) да посочи на всички афиши, програми и други рекламни материали името на автора;
4) да не внася никакви изменения в текста (музиката) без изричното съгласие на автора;
5) да заплати уговореното възнаграждение;
6) да иска допълнително съгласието на автора при гастроли, участие във фестивали, конкурси и др. извън населеното място, за което е получил правата;
7) да уведомява автора за датата на премиерата и евентуално да го покани на нея, както и на някои репетиции;
8) да осигури на автора безплатен достъп до салона по време на публичното представяне на произведението му определен брой пъти;
9) да не преотстъпва полученото право на други лица.

Прекратяването на договора за публично представяне става:
1) с изтичане на срока му;
2) с едностранно предизвестие от страна на автора, когато ползвателят не е представил произведението повече от една година;
3) при изтичане времетраенето на авторското право;
4) при невиновна невъзможност за изпълнение на някое от задълженията на страните по договора;
5) при разваляне на договора по вина на една от страните.