2. Права на продуцентите на звукозаписи

Продуцентите на звукозаписи имат права, сродни на авторските, върху своите звукозаписи. Продуцент на звукозапис е физическото или юридическото лице, което организира осъществяването на първия запис и осигурява финансирането му. Според § 2, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП “звукозаписване” е фиксирането върху траен материален носител на поредица от звуци по начин, позволяващ тяхното възприемане, възпроизвеждане, презаписване, излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство. А “звукозапис” е резултатът от звукозаписването.

Имуществените права на продуцентите на звукозаписи са визирани в чл. 86 от ЗАПСП. Според него продуцентът има изключително право да разрешава срещу заплащане: 1) възпроизвеждането и разпространението на записа; 2) вноса и износа на екземпляри от записа в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правата по предходнанта точка; 3) публичното изпълнение, излъчването по безжичен път и предаването на записа чрез кабел или друго техническо средство; 4) предлагането по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до записа или част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрано от всеки от тях.

Както при правата на артиста-изпълнител, и тук ЗАПСП в чл.90 препраща към някои разпоредби на авторското право, които се прилагат за правата на продуцентите на звукозаписи. А това са правата свързани със: съавторството (чл. 8); прекратяване на правото на разпространение (чл. 18а); разрешението за предаване чрез кабел (чл. 21); разрешението за излъчване чрез телекомуникационен спътник (чл. 22); допустимостта на свободното използване (чл. 23); свободното използване без заплащане на възнаграждение (чл. 24, ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13 и 14); свободното използване със заплащане на компенсационно възнаграждение (чл. 25, ал. 1, т. 2); обвързване на свободното използване със запазването на техническите средства за защита (чл. 25а); възнаграждение при свободно използване (чл. 26); договорите за използване (чл. 36).

Неимуществените права на продуцентите са регламентирани в чл. 87 от ЗАПСП. Според този текст продуцентът има право да изисква при възпроизвеждането и разпространението на направените от него записи името му да бъде посочвано по обичайния за това начин върху звуконосителите, включително и върху техните обложки и кутии. ЗАПСП съдържа една оборима презумпция, че до доказване на противното за продуцент на записа се смята лицето, чието име, наименование или друг идентифициращ знак са посочени върху записа по обичайния за това начин. Продуцентът на звукозапис, както и лице, придобило изключително право за възпроизвеждане на звукозапис, закрилян от ЗАПСП, могат да поставят на подходящо място върху екземплярите от записа и тяхната опаковка латинската буква "Р", заградена в кръгче, пред своето име или наименование и годината на първото публикуване.

Времетране. Правата на продуцентите на звукозаписи продължават 50 години. Срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината на осъществяването на записа. Ако записът е бил законно публикуван в този период, срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината на това публикуване. Ако записът не е бил законно публикуван, но е бил законно разгласен по друг начин през този период, срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината на това разгласяване.

Продуцентът може да отстъпва с договор отделни свои прва – възпроизвеждане и разпространение на записа; публично изпълнение; излъчване по безжичен път; предаване на записа чрез кабел или друго техническо средство; внос и износ на екземпляри от записа – на други лица, в това число автори и изпълнители на записаните произведения. Продуцентските договори са двустранни, възмездни, срочни, консенсуални и неформални. Едната страна по договора е продуцентът, другата – ползвателите. Понеже продуцентите се явяват също ползватели, от гл.т. на авторското право, по-правилно е да се наричат вторични /последващи/ ползватели.

Размерът на възнагражденията на продуцентите на звукозаписи за излъчване по безжшчен път, предаване чрез кабел или друго техническо средство или за публично изпълнение чрез апарати за озвучаване или по друг начин на техни звукозаписи, които са били вече разгласени, се определя по реда на §5 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП като половината от сумата се предоставя на артистите-изпълнители, а другата половина – на продуцентите на звукозаписи. А §5 гласи: размерите на възнагражденията, дължими на носителите на авторско и сродните му права, за използване на техни произведения, изпълнения, звукозаписи и радио- и телевизионни програми, се определят с договор между правоимащите и ползвателите. Когато използването се договаря чрез организация за колективно упраление на права, размерът на възнаграждението се определя по споразумение между нея и ползвателите или техните сдружения.