1. Основни принципи на националната културна политика

Организацията на културната дейност е регламентирана в специален закон за закрила и развитие на културата. Съгласно чл.1 на закона, той регламентира основните принципи на националната културна политика, културните организации и органите за закрила на културата и начините за подпомагане и финансиране на културната дейност и на творците.

Основните принципи на националната културна политика са формулирани в 10 пункта, които могат да бъдат класифицирани както следва:
-свобода на художествено творчество и равнопоставеност на творците и на културните организации;
-грижи за съхраняване на националната култура;
-поощряване на културната индустрия и на пазара на обекти на културата;
-откриване, подпомагане и обучение на млади таланти в областта на културата и развитие на образованието в областта на културата;
-поощряване на дарителството, меценатството и спонсорството в сферата на културата.

Посочените принципи се детайлизират с акценти върху съхраняване на българския книжовен език, традиции и обичаи, закрила на националната културна идентичност и културата на българските общности в чужбина, съвместяване на грижите за осигуряване на културното разнообразие с тези за съхраняване единството на националната култура, стимулиране на продуцентството. Отделен проблем съставлява представения принцип за децентрализация в управлението и финансирането на културните дейности.

Законът регламентира структурата на организациите и органите, включени в организацията на културния живот на обществото. Тя се представя в следния обобщен вид:
а) Културни организации, които по форма на собственост могат да бъдат държавни, общински, частни и със свесено участие.
б) Културни институти-държавни или общински, които се създават по правнонормативен ред: със специален закон или с акт на орган на централната изпълнителна власт или на местните органи на самоуправление и на изпълнителната власт. В този кръг са и държавните културни институти с национално значение, както и тези в чужбина.
в) Министерството на културата със свои структури, което провежда държавната политика за закрила и развитие на културата.