1. Издателски договор

Определението за един от най-старите договори в областта на авторското право е дадено в чл.43 от ЗАПСП. Според него с издателския договор авторът отстъпва на издателя правото да възпроизведе и разпространи произведението, а издателят се задължава да извърши тези действия и да заплати на автора възнаграждение. От тази дефиниция следва:

а) отстъпват се минимум две правомощия – за възпроизвеждане и разпространение на произведението;

б) отстъпването е винаги за определен срок;

в) отстъпването е възмездно. Издателският договор е двустранен, понеже възникват права и задължения и за двете страни по него; консенсуален, защото се счита за сключен, когато се постигне съгласие между страните; формален – за сключването му законът изисква писмена форма (чл. 46 от ЗАПСП); възмезден и срочен.

Съществуват две разновидности на издателския договор – с него може да бъде отстъпено правото за възпроизвеждане и разпространение на вече създадено произведение или на произведение, което авторът се задължава да създаде.

Страни по издателския договор са авторът (носителят на авторското право) и издателят.

Издателският договор трябва задължително да съдържа следните клаузи:

а) дата и място на сключването;
б) страните по договора;
в) предмета на договора – вида на произведението, заглавието;
г) тиража на изданието;
д) приблизителния обем на произведението;
е) срока на договора;
ж) срока за предаване на ръкописа;
з) размера на възнаграждението и реда за плащането му;
и/ отговорност за нарушаване на договора.

Когато някоя от тези клаузи липсва, договорът не е нищожен, защото чл.47 от ЗАПСП съдържа особени диспозитивни правила, които автоматически влизат в договора, за да запълнят празнините. Ако в издателския договор не е предвидено друго, смята се, че:

- на издателя е отстъпено правото само за едно издание;

- на издателя е отстъпено правото да издаде произведението в тираж, не по-голям от десет хиляди екземпляра;

- на автора се дължи възнаграждение в размер петнадесет на сто от цената на дребно на всеки продаден екземпляр от произведението;

- броят на екземплярите, които издателят ще предостави на автора безплатно, не може да бъде по-малък от пет екземпляра на всяко издание;

- издателят има право да издаде произведението на езика, на който е предадено;

- издателят може да разпространи изданието само на територията на страната, чийто гражданин е или където се намира седалището му, ако той е юридическо лице.

Към тези правила може да се добави и правилото на чл. 36, ал. 5 от ЗАПСП ако не е уговорен срок, смята се, че правото на издаване е отстъпено за три години.

Задължения на автора (носителя на авторското право):

1) Отстъпване на правото за възпроизвеждане и разпространение на произведението;
2) Въздържане от ново издаване на произведението през времетраенето на договора, ако на издателя е отстъпено изключително право;
3) Предаване на екземпляр от произведението на издателя (ръкопис);
4) Да даде възможност на издателят да възстанови без заплащане на ново възнаграждение на възпроизведени, но погинали не по негова вина още непуснати в продажба екземпляри от произведението в едногодишен срок.

Задължения на издателя:
1) Да издаде произведението, така, че екземплярите да бъдат годни за разпространение. Обикновено издателството сключва за целта договор с някоя печатница. Тя обаче не влиза във взаимоотношения с автора и отговорност за техническата реализация пред автора носи само издателят;
2) Да вземе мерки за разпространение на произведението;
3) Да заплати на автора възнаграждение;
4) Да даде на автора уговорения брой безплатни екземпляри;
5) Да извърши за своя сметка редактирането и коригирането на ръкописа преди предаването му в печатницата;
6) Да върне на автора, ако това е било уговорено, получените за нуждите на изданието оригинали на произведения на изобразителното изкуство, оригинални документи, илюстрации или други оригинали (ако са били предадени такива). Всякакви други обекти, в това число ръкописи, не подлежат на връщане, освен ако не е било уговорено друго.
7) Преди да пристъпи към следващо издание, издателят е длъжен да даде на автора възможност да внесе изменения и допълнения в произведението.

Прекратяване на издателския договор. Ако не е уговорено друго, прекратяването става с изтичане на срока на договора или с изчерпване на тиража на изданието, а ако е било уговорено повече от едно издание – с изчерпване на тиража на последното издание. ЗАПСП предвижда възможност и за предстрочно прекратяване на издателския договор. Ако не е уговорено друго, авторът може да прекрати издателския договор едностранно, с писмено предизвестие, когато е сключен за повече от едно издание и тиражът на последното издание е изчерпан, а издателят в едногодишен срок не възпроизведе и разпространи следващо издание, при условие, че авторът в същия срок е поискал от него да направи това. Тиражът се смята за изчерпан, когато непродадените екземпляри не са повече от 5% от тиража на изданието. Полученото вече от автора възнаграждение не подлежи на връщане.

ЗАПСП предвижда и друга възможност – авторът да възложи за собствена сметка на издател да възпроизведе и разпространи определен брой екземпляри от произведението. Освен това авторът може да уговори с издател да възпроизведе и разпространи екземпляри от произведението, като участва в разходите по изданието и в приходите от разпространението.