10. Организации за колективно управление на авторски права

ЗАПСП дава възможност на авторите по свое желание да образуват организации за колективно управление на авторски права, на които да отстъпят правото да договарят използването на произведенията им по един или повече начини и да събират възнагражденията. Те имат смесен характер, защото от една страна приличат на организациите с идеална (нестопанска) цел. От друга страна, те имат за основна задача да сключват от името на членовете си договори с ползвателите или да посредничат при сключването на такива договори и затова попадат в обсега на понятието “търговец” по смисъла на Търговския закон. Следователно това са организации от специален тип, базирани на специален закон, който очертава основните им характеристики, а по отношение на режима на учредяване и функциониране – препращаше до 01.01.2001 г. към чл. 134 – 148 от Закона за лицата и семейството, а след тази дата към Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ, бр. 81 от 2000 г.) От друга страна тези организации са подчинени и на специален режим по чл. 40 от ЗАПСП. Според него издател, на когото авторът е отстъпил освен правото за издаване и други права, може да предостави управлението на тези права на организация за колективно управление.

Законът изисква организации за колективно управление на авторски права да бъдат само сдружения на автори и други носители на такива права. Тези организации не могат да реализират печалба и са длъжни да разпределят всички средства, получени от ползвателите, между членовете си, след като удържат необходимото за своята дейност. Освен това, всяка организация е длъжна в срок от два месеца да представи в Министерството на културата, препис от решението на съда за регистрацията си, а след това и за всички евентуални промени в нея. От своя страна Министерството на културата води регистър на организациите за колективно управление на авторските права. Тези организации не могат да откажат да приемат за член лице, което носител на права, каквито тя управлява. Върховен орган на организациите за колективно управление на авторски права е общото събрание на членовете й. То одобрява и изменя устава и избира управителен съвет; утвърждава правилата, по които ще се разпределят между правоимащите събраните от организацията възнаграждения. Тези правила се предлагат на общото събрание от изборен орган на управление на организацията (управителен съвет).

ЗАПСП дава право на организациите за колективно управление на авторски права да представляват своите членове, сродните организации от чужбина, с които са сключили договори за взаимно представителство, техните членове пред всички правораздавателни и административни органи при защитата на поверениете им за управление техни права. За защитата на тези права организациите за колективно управление на авторски права могат и от свое име да предприемат всякакви юридически действия, включително и да предявяват искове за обезщетение по чл. 94 и други искове по чл. 95 от ЗАПСП и да искат налагане на обезпечителни мерки по чл. 96а и на мерки по чл. 96б, 96в и 96г от ЗАПСП. Когато законът предвижда предоставянето на съгласието на авторите да става само чрез организации за колективно управление на права, организацията, която управлява съответните права, действа и от името на автори, които не са нейни членове, като при това е длъжна да уреди отношенията си с тях по същия начин, както със своите членове.

Към дата 01.10.2000 г. организациите за колективно управление на авторски и сродни на тях права, регистрирани в Министерството на културата по реда на чл. 40 от ЗАПСП са :

1.”Музикаутор” – дружество на композитори и автори за колективно управление на авторски права при публично изпълнение и звукозаписване. Регистрация 1994 г.

2.”Театераутор” – дружество на авторите на сценични произведения. Регистрация 1994 г.

3.”Юсаутор” – сдружение за защита на авторски и сродни права. Регистрация 1994 г.

4.”Филмаутор” – дружество на носителите на авторски и сродни права върху аудиовизуални произведения. Регистрация 1994 г.

5.”Българска асоциация на звукозаписната индустрия” (БАЗИ). Регистрация 1994 г.

6.”Иза-арт” – агенция за колективно управление и защита на авторските права. Регистрация 1994 г.

7.Съюз на архитектите в България. Регистрация 1995г.

8.“Софаутор” – гражданско дружество, гр. Перник. Регистрация 1995 г.

9.“Българска изпълнителска асоциация БИА” – регистрация 1998 г.

10.”Артистаутор” – дружество за колективно управление и защита правата на артистите. Регистрация 1998 г.

11.”Профон” – дружество за колективно управление на правата на продуцентите на звукозаписи в България. Регистрация 1998 г.

12.”Ахури” – сдружение за международен обмен на публикувани и непубликувани ценни научни и художествени произведения и подпомагане на автори и творчески колективи в областта на изкуството. Регистрация 1999 г.

13.”Фотографска академия“ – сдружение на автори. Регистрация 1999 г.

14.”Фотографски инфорвационен център”. Регистрация 1999 г.

15.”АртПроМузика” – сдружение на артисти-изпълнители, продуценти на звукозаписи и радио- и телевизионни организации за колективно управление на права, сродни на авторското. Регистрация 1999 г.

16.Национален музикално-фолклорен съюз. Регистрация 1999 г.

17.Съюз на преводачите в България. Регистрация 1999 г.

18. Булрепро – сдружение на автори и издатели за колективно управление на правата за възпроизвеждане и репродуциране на произведения. Регистрация 2000 г.

Организации за колективно управление на права действат преди всичко в областта на “малките” права. Така се наричат правата за публично изпълнение, за излъчване по безжичен път и по кабел, както и за предоставянето по електронен път на музикални произведения. Те действат и в областта на т.нар.”механични” права, които са свързани с възпроизвеждане на музикални, музикално-драматични и литературни произведения върху материален носител и тиражирането им.