1. Възникване на правото.

Същност.

Смята се, че правото е една съвкупност от общо задължителни правила за поведение /норми/, които се създават от оправомощени държавни органи и чието изпълнение е осигурено от държавата, включително чрез нейната принудителна сила. Тоест, правото е сбор от правила за поведение във всички страни в живота, определени в правото.
Правилата са общозадължителни, а не препоръчителни, за разлика от морала, който става общоприет от обществото. Тук правото се налага независимо от желанието и нежеланието на хората. Правото е скрепено с възможности на държавата да налага това на обществото- психологическо въздействие, пропаганда, манипулация, даже и чрез принуда, макар и рядко.

Възникване на правото(доц. Георгиев)

Възникване на човечеството
1. първобитна среда
2. уседнал живот - наченки на земеделие и скотовъдство. Появява се разделението на труда. Родов строй - в началото матеренски, а после патриахален
3. племена и военно-племенни съюзи - войната и обществената организация

праисторически обичай - това е първата норма. Трябва да се прави разлика между инстинкт и правен обичай(1. инстинкта се преддава генетически, а праисторическия обичай - не; 2. праисторическия обичай предполага наличието на абстрактно мислене, следователно и език; 3. праисторическия обичай се институционализира(жреци, шамани и пр.)). При 2 и 3 - религиозно право - то не бива да се бърка със съвременното право. Тое всеобщ нормативен регулатор. То е било изключително примитивно и до голяма степен фантастично. С него са се занимавали главно жреците(ордалия). Белези на това религиозно право: институциализирано, писано(“Книга на мъртвите”, “Стария завет”) право, чиито норми са съзнателно създадени. Религиозното право предпоставя съществуването на определени социални функции в обществото. Създават се касти(класи).

Десакрализиране на правото и превръщането му в светско право. Правото става логично.

Най-древните правни паметници в Египет са от XXVвек пр.н.е. Това са “Книга на царете” и “Книга на мъртвите”. Като светски правен паметник - “Закона на Хамураби”(вавилонски владетел).
В Индия - XVв. пр.н.е. - упанитади - 12 книги, комбинация между право и религия; дело на бранинската религия, която е най-стара
В Древна Гърция - “Закони на Солон” - изцяло светски
В Древния Рим - “Закон на 12-те таблици” - най-стария римски правен паметник
Библия - “Стария завет” - 10 божи закповеди в книга първа(“Битие”) от общо пет