3. Функции на правото

1. РЕГУЛАТИВНА функция. Чрез него се организират, уреждат най- важните страни на обществените отношения;
2. ЗАЩИТНА функция. Чрез него се защитават правата и законните интереси на гражданите.
3. ДИНАМИЧНА функция. Това означава, че правото отговаря относително бързо на нуждите на живота и се променя;
4. ПОЗНАВАТЕЛНА функция. Чрез него най- добре се опознава историята на един народ.

Правото е само една от регулативните системи на обществото. Заедно с него животът на гражданите се регулира и от
- правилата на морала /дълг, чест, достойнство, справедливост/;
- правилата на обичаите и традициите на народа;
- правилата на религиозните догми;
- правилата на норми на обществените организации /корпоративни норми- на група хора.

Общото между всички регулативни системи е, че те са правила за поведение, че те са предназначени да осигуряват едно единство в постъпките на хората и да ги насочват към определени цели. Но между тях има и много различия- исторически, по силата на въздействието.
Същественото е в тяхното взаимодействие и взаимно въздействие. Много често нормите на различните регулативни системи действат паралелно с общи цели и насоченост. Правото от своя страна включва в своя кръг отделни норми на регулативните системи и ги прави общозадължителни, а не пожелателни. От своя страна другите регулативни системи укрепват правото. Например моралът приема, че всичко, което е противозаконно, е и неморално.