1. Понятие и структура на правната норма

1. Понятие за правна норма
Правната норма представлява правило за поведение, чиято цел е да уреди най- важните отношения между субектите на правото. Правната норма е обшо правило за поведение. Това означава, че тя се отнася до неопределен брой лица и неопределен брой случаи. Правната норма се създава от държавата за разлика от останалите правила за поведение. Правната норма цели да регулира обществените отношения чрез предоставяне на права и възлагане на задължения. Правната норма е гарантирана от принудителната сила на държавата. Ако има отклонения държавата е създала механизми, за да въведе ред.

2. Структура на правната норма
В общия случай правната норма има логическа структура, която обхваща три
елемента. Тези елементи са хипотеза, диспозиция и сакнция:
• Хипотезата съдържа предпоставките, при наличието на които правната
норма получава своето действие.
• Диспозицията
съдържа правилото за поведение
• Санкцията са неблагоприятните последици, които ще настъпят при
отклонение от предписаното правило