Съдебна криминалистически експертиза на следи от зъби.

1.Същност:Експертиза на следи от зъби се назначава, когато върху храни¬телни продукти, тялото на лице, човешки труп или други обекти се открият следи от зъби и е необходимо да се идентифицира лицето, което ги е причинило и/или обстоятелствата, при които са образувани.Зъбната структура на всеки човек е индивидуална.Тя се определя от формата и размера на зъбите,муждузъбните пространства, патологични аномалии /извадени, счупени, изкривени зъби/ и др.С индивидуални признаци се характеризира и микрорелефът на предната и задната част на повърхността на зъбите на всеки човек. Поради това е възможно чрез следи от зъби да се идентифицира лицето, което ги е причинило.
2.Обект на идентификационно изследване са три групи приз¬наци:
- анатомични.Те се разграничават на общи и частни. Към об¬щите се отнасят: количество на зъбите; форма на зъбната корона; размер на короната; разстояние между зъбите; размер, форма и радиус на зъб¬ните дъги и др. Частни признаци са: релеф на режещата част на зъби¬те; форма и ъгъл на режещата част; релеф на емайла на зъбите и др.
- аномалии в зъбната структура.Могат да бъдат във формата и размера на зъбите, положението на отделни зъби /наклон/, последова¬телност на зъбите, структура на емайла, разстояние между зъбите и др.
- допълнителни /придобити/ признаци.Към допълнителните /придобитите/ признаци се отнасят възникналите в резултат на заболя¬ване, повреждане и лечение на зъбите.
3. Основни задачи:
- от човек ли са причинени следите от зъби;
- от коя челюст/долна или горна/са образувани следите от зъби;
- от кой вид зъби /резци, кучешки или кътници/ са образувани съответните следи;
- в следите от зъби отразени ли са признаци от стоматологична интервенция;
- от кое лице са причинени следите от зъби.
4.Извършване на експертното изследване:четирите етапа.
- Предварителното изследване - предварително изследване на следите от зъби и на сравни¬телните образци.Експертът проверява какво количество следи от зъби се намира върху изпратените за изследване обекти; какво е естеството и състоянието на обектите, върху които има следи от зъби;
- Разделно /самостоятелно/ изследване - изясняват следните обстоя¬телства: от кои зъби са образувани следите; в следите отразени ли са специфични частни признаци, въз основа на които да се направи извод за наличие или отсъствие на тъждество; съпоставими ли са следите от зъби и експерименталните образци.
- Сравнителното изследване - Най-напред се сравняват общите признаци на следите от зъби и на експериментал¬ните образци. Ако се установи, че е налице сходство във формата, раз¬мера на зъбите, се пристъпва към сравнително изследване и на частните им признаци.
- Оценка на резултатите - В резултат на сравнението на общите и частните признаци на сравняваните обекти експертът изготвя своето заключение.Към него се прилагат фотоснимки в уголемен мащаб,на които нагледно се посочват признаците, които са били обект на сравнение и въз основа на които е направен извода за наличието или отсъствието на тъждество.